Open navigation

Công văn 4644/BTTTT-CĐSQG ngày 13/09/2022 Triển khai Quyết định 505_QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4644/BTTTT-CĐSQG

V/v triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Tại Quyết định đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và ban hành Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 và Quyết định số 1491/QĐ-BTTTT ngày 09/8/2022 về kế hoạch chi tiết triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 16/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 4247/BTTTT-THH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Để sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ và người dân được thụ hưởng các lợi ích của chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương phát động kế hoạch hành động hưởng ứng sự kiện này, tổ chức triển khai trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong tháng 10/2022 và gửi thông tin cho Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/09/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó tập trung vào triển khai thiết thực các sáng kiến số mà người dân, doanh nghiệp là đối tượng thụ hưởng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng của Ngày Chuyển đổi số quốc gia (đăng tải tại website http://dx.gov.vn/) trên trang/Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.

Đầu mối triển khai phía Bộ Thông tin và Truyền thông là Cục Chuyển đổi số quốc gia (trước đây có tên gọi là Cục Tin học hóa). Thông tin liên hệ: Bà Vũ Thị Nhung; điện thoại: 0916868700, thư điện tử: vtnhung@mic.gov.vn.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Lưu: VT, CĐSQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




 Nguyễn Huy Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.