Open navigation

Công văn 1033/QLLĐNN-ĐLAM ngày 17/08/2022 Sửa đổi mẫu Bản cam kết về tiền lương và các chi phí của người lao động nước ngoài sang Đài Loan làm việc

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1033/QLLĐNN-ĐLAM

V/v sửa đổi mẫu Bản cam kết về tiền lương và các chi phí của người lao động nước ngoài sang Đài Loan làm việc.

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
 - Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan theo hợp đ
ng

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được Công văn số 092/VPĐB-LĐ ngày 15/08/2022 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan báo cáo về việc phía Đài Loan thông báo sửa đổi mẫu Bản cam kết về tiền lương và các chi phí của lao động nước ngoài Đài Loan làm việc (Bảm Cam kết), theo đó:

1. Tại khoản 1 Điều 2 (Phí môi giới): ghi rõ Phí môi giới do nước xuất khẩu lao động quy định và xác nhận.

2. Gộp Điều 3 và Điều 4: ghi rõ khoản vay và các chi phí mà người lao động nước ngoài sang làm việc tại Đài Loan đã được nước xuất khẩu lao động kiểm tra, xác nhận và được người lao động xác nhận.

3. Sửa Điều 5 thành Điều 4 (sửa đổi phần diễn giải Khoản 4.1. Phí phục vụ của Điều 4).

4. Mu Bản cam kết mới được áp dụng kể từ ngày 10/08/2022. Tuy nhiên, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cho biết vẫn tiếp nhận Bản Cam kết của người lao động theo mẫu cũ đã được cơ quan quản lý nhà nước/cơ quan chủ quản của doanh nghiệp ký, xác nhận cho người lao động. Đối với người lao động chưa được ký, xác nhận Bản Cam kết thì thực hiện xác nhận theo mẫu Bản Cam kết mới. Mu Bản Cam kết mới được đăng tải tại website:www.dolab.gov.vn.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Hiệp hội XKLĐ VN;
- Ban QLLĐVN tại Đài Loan;
 - Lưu VP, ĐLA
M.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG Đặng Sĩ Dũng

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.