Open navigation

Công văn 5708/BYT-TCDS ngày 11/10/2022 Thông báo không thu phí gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí theo Quyết định 1999_QĐ-TTg

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5708/BYT-TCDS

V/v thông báo không thu phí gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí theo Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo công văn số 146/BYT-TCDS của Bộ Y tế đã gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ngày 10/01/2022 về việc hướng dẫn đối tượng sử dụng gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí theo quy định tại Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đề nghị của các Trung tâm sàng lọc khu vực (thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An), Bộ Y tế thông báo đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nội dung sau đây:

1. Không chi trả cho 05 Trung tâm sàng lọc khu vực (thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) các chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội; người dân tại thôn đặc biệt khó khăn; xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo; vùng nhiễm chất độc dioxin, sử dụng giấy lấy mẫu, vật tư lấy mẫu và hóa chất đã mua từ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 đến khi có hướng dẫn mới. Phí dịch vụ các trung tâm sàng lọc khu vực không thu phí, bao gồm:

- Chi xét nghiệm cần thiết để sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh theo quy trình chuyên môn y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định (Mức chi theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh hiện hành).

- Chi gửi thông báo kết quả sàng lọc của đối tượng (bao gồm cả kết quả âm tính hoặc dương tính) theo giá cước dịch vụ bưu điện hiện hành.

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 146/BYT-TCDS ngày 10/01/2022 nêu trên.

Bộ Y tế thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được biết và chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện, tránh tình trạng các đơn vị thực hiện vẫn lấy nguồn kinh phí của địa phương để chi trả cho 2 nội dung Chi nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Quyền Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ Pháp chế;
- Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố;
- 05 Trung tâm sàng lọc khu vực;
 - Lưu: VT, TCDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Liên Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.