Open navigation

Công văn 3436/TCT-CS ngày 16/09/2022 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3436/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam.
(Đ/c: 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 285/TS ngày 12/8/2022 và công văn số 172/TS ngày 25/5/2022 của Ban Thời sự - Đài truyền hình Việt Nam về chính sách thuế giá trị gia tăng, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về giảm thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về thời điểm xác định thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ngày lập hóa đơn.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp thời điểm phát sóng được xác định là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ của hợp đồng giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Tổng cục Thuế về việc sản xuất và phát sóng chương trình Thuế và Đời sống thì đối với những chương trình phát sóng từ ngày 01/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC, TTHT, TVQT - TCT;
 - Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.