Open navigation

Công văn 46349/CTHN-TTHT ngày 21/09/2022 Hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế của hoạt động sản xuất máy điện châm tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46349/CTHN-TTHT

V/v hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế của hoạt động sản xuất máy điện châm tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Bệnh viện châm cứu Trung ương
(Địa chỉ: Số 49, Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
MST: 0102023479)

Trả lời văn bản số 452/BVCCTW ngày 18/07/2022 của Bệnh viện châm cu Trung ương (sau đây gọi tắt là Bệnh viện) về việc hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế của hoạt động sản xuất máy điện châm tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn c Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại khoản 1 Điều 4 quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn đ giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng quy định như sau:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

- Căn cứ Điều 1 Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) quy định áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ y tế: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị y tế có Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công b tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quáo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khun dùng trong y tế.

- Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại Khoản 8 Điều 3 quy định về giải thích từ ngữ:

8. Đơn vị phụ thuộc” bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện.”

+ Tại Khoản 4 Điều 13 quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng:

Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng

4. Đối với đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hóa đơn do đơn vị phụ thuộc đăng ký hoặc do người nộp thuế đăng ký với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc.”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, thiết bị, dụng cụ y tế được quy định tại Điều 1 Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021 của Bộ Tài chính thuộc đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 5%. Trường hợp hàng hóa không thuộc thiết bị, dụng cụ y tế được quy định tại Điều 1 Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Bệnh viện thành lập Trung tâm sản xuất máy điện châm là đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hóa đơn do Trung tâm đăng ký hoặc do Bệnh viện đăng ký với cơ quan thuế quản lý Trung tâm, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị gia tăng đu ra, đu vào thì Trung tâm khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Trung tâm.

Đề nghị Bệnh viện căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định pháp luật được trích dn nêu trên đ thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc Bệnh viện có thể tham khảo các văn bản hưng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh kiểm tra s 4 đ được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo đ Bệnh viện châm cứu Trung ương được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 4;
 - Phòng NVDTPC
;
- Website Cục Thuế;
Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 N
guyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.