Open navigation

Công văn 9516/BTC-TCT ngày 19/09/2022 Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phương tiện xe ô tô dẫn đoàn nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9516/BTC-TCT

V/v chính sách thuế TTĐB.

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

Kính gi: Bộ Công an.

Bộ Tài chính nhn được công văn số 2560/BCA-C08 ngày 21/7/2022 của Bộ Công an đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với phương tiện xe ô tô dn đoàn nhập khẩuVề vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội quy định đối tưng không chịu thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đc biệt quy định đối tượng không chịu thuế

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BCA ngày 10/01/2020 của Bộ Công an;

Tại công văn số 2560/BCA-C08 nêu trên, Bộ Công an đã xác nhận:

“Căn cứ Thông tư 36/2021/TT-BCA ngày 01/4/2021 của Bộ Công an quy định danh mục tài sn chuyên dùng trong Công an nhân dân hướng dn Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sn công, xe phục vụ công tác dn đoàn các loại là phương tin vận ti chuyên dùng...”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Bộ Công an xác nhn ô tô dẫn đoàn loại 05 chỗ ngi, dung tích xi lanh từ 3.000 cm3 trở lên; hai bên thành xe ô tô dn đoàn có vạch sơn phn quang màu xanh nước bin, ở giữa có dòng chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” màu trng (bng chất liệu phn quang), hai bên cánh cửa phía trước có dòng chữ “TRAFFIC POLICE” màu xanh (bng cht liệu phn quang) và hình phù hiệu cảnh sát giao thông  gia hai ch “TRAFFIC” và “POLICE”; được trang bị thiết bị phát tín hiệu ưu tiên là đèn, còi, cờ ưu tiên là phương tiện vận ti chun dụng thì thuđối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Thuế TTĐB, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 5 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị Bộ Công an rà soát, đảm bảo việc trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác dẫn đoàn đm bo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BCA ngày 10/01/2020 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, kính chuyển Bộ Công an được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
Đ/c Bộ trưởng (đ báo cáo);
 - Các Vụ: C
ST, PC, Vụ I;
- Cục QLCS;
- TCHQ;
 - Lưu: VT
, TCT (VT, CS(3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Võ Thành Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.