Open navigation

Công văn 10/KH-LĐLĐ ngày 07/03/2023 Phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở năm 2023

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-LĐLĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2023

 KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2023

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-TLĐ, ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 5581/QĐ-TLĐ, ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2023;

Căn cứ Thông báo kết luận số 05/KL-LĐLĐ, ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 51, khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Phát triển tăng thêm 158.583 đoàn viên công đoàn, trong đó phấn đấu vận động phát triển 1.000 đoàn viên khu vực lao động phi chính thức.

2. Chỉ tiêu thành lập CĐCS

Thành lập 100% CĐCS trong các doanh nghiệp đang hoạt động có sử dụng từ 25 lao động trở lên;

II. Căn cứ phân bổ chỉ tiêu

1. Kế hoạch và Quyết định giao chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Kết quả khảo sát doanh nghiệp và lao động trên địa bàn của Liên đoàn Lao động quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Công đoàn Viên chức Thành phố.

3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2022 và bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

4. Số chỉ tiêu phát triển đoàn viên còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

1.1. Ban Tổ chức

- Triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 đến Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; tham mưu quyết định phân bổ chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2023 cho từng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;

- Nghiên cứu quy trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo hướng linh hoạt, chủ động, kịp thời; nghiên cứu triển khai các phương thức, mô hình tập hợp đào tạo người lao động thích ứng với tình hình mới.

- Chủ trì phối hợp với các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng về công tác phát triển đoàn viên.

- Theo dõi, đôn đốc, cập nhật số liệu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm báo cáo Tổng Liên đoàn, Thành ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Ban Chính sách Pháp luật

- Hướng dẫn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức các hoạt động phong trào thi đua; tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn và người lao động;

- Tham mưu cho Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn kinh phí, đề xuất giải pháp hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên công đoàn, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động tại các nghiệp đoàn.

- Hướng dẫn hình thức tư vấn pháp luật (miễn phí) với người lao động và đoàn viên công đoàn; trong đó quan tâm tư vấn cho người lao động về quyền công đoàn; quyền, lợi ích của người lao động khi tham gia tổ chức công đoàn.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình thành lập tổ chức của người lao động và theo dõi, tổng hợp tình hình quan hệ lao động báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu.

- Nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn CĐCS khu vực doanh nghiệp mới thành lập về nội dung, cách thức xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Tài liệu hướng dẫn về xây dựng quy chế dân chủ cơ sở và đối thoại xã hội tại nơi làm việc để hỗ trợ CĐCS thực hiện được nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn ngay sau khi được thành lập.

1.3. Ban Tuyên giáo

- Hướng dẫn các cấp Công đoàn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trong và ngoài hệ thống công đoàn tuyên truyền các mô hình, cách làm hay để nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả trong công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn.

1.4. Ban Tài chính

- Hướng dẫn công đoàn cấp trên cơ sở sử dụng kinh phí chi cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo đúng quy định;

- Phối hợp với Ban Chính sách Pháp luật tham mưu tạo nguồn kinh phí để thực hiện công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên, người lao động tại các nghiệp đoàn.

- Tổng hợp danh sách các doanh nghiệp đã đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa thành lập công đoàn, phối hợp với Ban Tổ chức chuyển giao cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát tình hình doanh nghiệp, tình hình lao động trên địa bàn; lao động tự do (lao động khu vực phi chính thức); lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn chưa tham gia tổ chức công đoàn;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2023 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh giao, trong đó tập trung phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong Tháng Công nhân (có thông báo riêng).

- Xây dựng nội dung, hình thức hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho CĐCS, người lao động có liên quan đến thành lập CĐCS, gia nhập Công đoàn Việt Nam theo cách tiếp cận từ dưới lên trên nhằm giảm bớt sự can thiệp và phụ thuộc từ phía người sử dụng lao động, gắn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với thương lượng tập thể; thẩm định, công nhận việc gia nhập công đoàn của người lao động và công nhận việc thành lập CĐCS theo quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn.

- Xây dựng dự toán kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phát triển đoàn viên cho cán bộ CĐCS.

- Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên và chăm lo lợi ích cho đoàn viên.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm báo cáo kết quả vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; báo cáo kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong Tháng Công nhân năm 2023 (theo mẫu về Liên đoàn Lao động Thành phố qua Ban Tổ chức).

* Thời gian báo cáo cụ thể:

- Quý I: ngày 10 tháng 3 năm 2023

- Quý II: ngày 25 tháng 5 năm 2023 (Trong đó, báo cáo riêng kết quả phát triển đoàn viên thành lập CĐCS trong Tháng Công nhân).

- Quý III: ngày 10 tháng 9 năm 2023

- Quý IV và năm: ngày 25 tháng 10 năm 2023

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các ban chuyên đề, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện nội dung kế hoạch đề ra, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị công đoàn cấp trên cơ sở báo cáo kịp thời về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban Tổ chức) để tham mưu đề xuất các biện pháp giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức TLĐLĐVN “để báo cáo”;
- UV. BTV LĐLĐ TP “để báo cáo”;
- Các Ban chuyên đề “để thực hiện”;
- CĐ cấp trên cơ sở “để thực hiện”;
 - Lưu: VT, ToC. (vh)

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Lê Thị Kim Thúy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.