Open navigation

Quyết định 225/QĐ-BCT ngày 13/02/2023 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ chi tiết triển khai các hoạt động năm 2023 của Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ CHI TIẾT TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ĐỀ ÁN DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 3620/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2872/QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí không thường xuyên năm 2023 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 3003/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu, chngân sách nhà nước năm 2023; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ chi tiết triển khai các hoạt động năm 2023 của Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 (Danh mục nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
 - Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Vụ Kế hoạch-Tài chính (để p/h);
 - Lưu: VT, CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 Nguyễn Sinh Nhật TânPHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ CHI TIẾT TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ĐỀ ÁN DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 225/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2023)

TT

Nội dung công việc

Diễn giải

Kinh phí dự kiến
(đồng)

1

Hoàn thiện Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”, xây dựng bộ tiêu chí riêng đánh giá “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” trong một số ngành, lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ đặc thù (năm 2023, dự kiến lĩnh vực thương mi đin tử)

- Nghiên cu các chuyên đề phục vụ xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử

340.000.000

- Xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử

- Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử

- Nghiên cứu, hoàn thiện Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử

2

Nâng cấp và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động của Đề án

- Cập nhật, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động của Đề án

90.000.000

- Thuê máy chủ, thuê dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật nhằm đáp ứng các nhu cầu kết nối, lưu trữ thông tin, dữ liệu; đảm bảo tính ổn định của hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của Đề án

3

Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cộng đồng xã hội về Chương trình, tổ chức hoạt động truyền thông nhằm thu hút, khuyến khích doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia Chương trình

- Xây dựng, đăng tải tin, bài, ảnh trên chuyên mục Doanh nghiệp vì người tiêu dùng của Báo điện tử

420.000.000

- Xây dựng, đăng tải tin, bài, ảnh trên trang tin điện tử của Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

- Xây dựng và phổ biến phóng sự tuyên truyền về Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử

- Xây dựng và phổ biến video clips tuyên truyền, gii thiệu Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mi điện tử

4

Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, xây dựng và thực hiện các chính sách, quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm tuân thủ pháp luật, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, đáp ứng các tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn các doanh nghiệp có liên quan tham gia, thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng năm 2023

250.000.000

- Tổ chức và phát sóng tọa đàm hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử nâng cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng

5

Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng đáp ứng Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”, hoàn thiện chính sách, quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm tuân thủ pháp luật và đạt mức đánh giá cao hơn theo Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”

- Tổ chức họp xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng của các doanh nghiệp

400.000.000

- Tổ chức đi công tác để khảo sát, đánh giá hiện trạng đáp ứng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử của doanh nghiệp (dự kiến khoảng 06-08 doanh nghiệp)

- Tổ chức họp thẩm định, đánh giá hiện trạng đáp ứng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử của doanh nghiệp.

Tổng cộng

1.500.000.000

Số tiền bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.