Open navigation

Quyết định 24/QĐ-TCT ngày 18/01/2023 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023 CỦA TỔNG CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/202của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sa đi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 10/02/2023 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-BTC ngày 13/01/2023 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Tổng cục Thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc/trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, PC (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phi Vân TuấnKẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023 CỦA TỔNG CỤC THUẾ
(Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-TCT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Tng cục trưởng Tổng cục Thuế)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới về thuế đến cán bộ, công chức ngành thuế, người nộp thuế và cộng đồng xã hội, đáp ứng nhu cầu nm bt, tìm hiểu văn bản QPPL của các đối tượng thi hành và thực thi hiệu quả.

2. Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định ca Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Bám sát Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ Tài chính và Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Tài chính; phát huy thế mạnh của hệ thống thuế toàn ngành; gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoàn thiện văn bản QPPL và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

4. Tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hiệu quả công tác này.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

A. Ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác ph biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế

- Kết quả thực hiện: Văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2023.

B. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Phổ biến các văn bản QPPL về thuế

1.1. Văn bản thực hiện ph biến

- Tiếp tục thực hiện phổ biến các văn bản QPPL đã được áp dụng trong các năm 2020, 2021 nhưng có nhiều điểm mới để người nộp thuế (NNT) tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quy định như: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC, Thông tư 40/2021/TT-BTC, Thông tư 100/2021/TT-BTC, Thông tư 23/2021/TT-BTC...

- Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2022 như: Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP; Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Qun lý thuế, Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp...

- Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2023.

1.2. Đối tượng được phổ biến:

Người nộp thuế, công chức thuế và cộng đồng xã hội.

1.3. Hình thức:

Tùy theo điều kiện, cơ quan thuế lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, hiệu quả như:

a) Phổ biến bằng các phương thức điện tử, như: Đăng tải thông tin trên hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế, hệ thống các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Facebook...), qua hộp thư điện tử...;

b) Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo giấy, báo điện tử, Đài Truyền hình, Đài phát thanh...;

c) Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn; tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm (trực tiếp hoặc trực tuyến)...;

d) Biên soạn, in ấn cấp phát các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi...để giới thiệu, phổ biến văn bản QPPL đến NNT.

đ) Hướng dẫn NNT tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, trả lời vưng mắc của NNT bằng văn bản, trên cổng thông tin điện tử ngành thuế, qua mục Hỏi - Đáp trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), qua điện thoại...

1.4. Đơn vị thực hiện:

- Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;

- Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.

Hình thức phổ biến và phân công tổ chức thực hiện chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

1. 5. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

2. Đăng tải đề cương lên Hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế

2.1. Danh mục văn bản QPPL đăng tải đề cương:

(i) Luật Dầu khí (sửa đổi);

(ii) Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

(iii) Luật Thanh tra (sửa đổi);

(iv) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

(v) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện;

(vi) Luật Phòng, chống rửa tiền;

(vii) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

(viii) Luật Đầu thầu (sửa đổi);

(ix) Luật Giá (sửa đổi);

(x) Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

(xi) Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

(xii) Luật Phòng thủ dân sự.

2.2. Hình thức thực hiện: Đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử ngành thuế.

2.3. Đơn vị thực hiện:

- Vụ Pháp chế biên tập đề cương, chuyển các đơn vị thực hiện đăng tải.

- Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: thực hiện đăng tải đề cương trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Các Cục Thuế: thực hiện đăng tải đề cương trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế.

2.4. Thời gian thực hiện: Cả năm 2023 (sau khi văn bản QPPL được ban hành).

3. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật không nêu trong Kế hoạch này, các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, các Cục Thuế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế chủ động tổ chức phổ biến bằng hình thức thích hợp, bảo đảm phù hợp với các đối tượng.

4. Thực hiện cập nhật, đăng tải các văn bản QPPL mới ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có trách nhiệm gửi văn bản đến Vụ Pháp chế chậm nhất là 02 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành (đối với văn bản do Lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành theo thẩm quyền); 10 ngày kể từ ngày công bố/ký ban hành (đối với văn bản do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành).

Ngay trong ngày nhận được văn bản do Vụ/đơn vị chủ trì gửi đến, Vụ Pháp chế trình Tổng cục gửi Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính để làm thủ tục đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Quy chế cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 2524/QĐ- BTC ngày 02/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông báo số 3138/TB-TCT ngày 19/5/2016 của Tổng cục Thuế về việc cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

5. Hoạt động triển khai “Ngày pháp luật tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế hướng dẫn triển khai thực hiện theo kế hoạch của Bộ Tài chính.

- Kết quả thực hiện: Công văn triển khai các hoạt động nhân “Ngày pháp luật tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2023.

C. Triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân và các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, các Cục thuế thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới được ban hành liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các hình thức nêu tại Điểm 1.3 Mục B Kế hoạch này.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu tại Mục II Kế hoạch này.

2. Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế; các Cục Thuế triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này.

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.PHỤ LỤC

CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, HỖ TRỢ VÀ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch ph biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Tổng cục Thuế)

Phổ biến bằng các phương thức điện tử, như: Đăng tải thông tin trên hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế, hệ thống các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Facebook..), qua hộp thư điện tử

Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo giấy, báo điện tử, Đài Truyền hình, Đài phát thanh,....

Tổ chức hội nghị tập huấn; Tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm.

Hướng dẫn NNT tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, trả lời vướng mắc của NNT bằng văn bản, trên Cổng thông tin điện tử ngành thuế, qua mục Hỏi - Đáp trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), qua điện thoại.

Ghi chú

 

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

- Người nộp thuế; 

- Công chức thuế; 

- Cộng đồng xã hội

- Vụ TTHT;

- Văn phòng;

- Cục Thuế.

- Người nộp thuế; 

- Công chức thuế; 

- Cộng đồng xã hội

- Vụ TTHT;

- Văn phòng;

- Cục Thuế.

- Tạp chí thuế

- Người nộp thuế; 

- Công chức thuế.

- Các Vụ/ đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL;

- Cục Thuế

Người nộp thuế

- Các Vụ/đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ;

- Cục Thuế

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.