Open navigation

Quyết định 95/QĐ-VPCP ngày 24/03/2023 Kế hoạch năm 2023 về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia của Văn phòng Chính phủ năm 2023.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, BHXHVN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP, Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KSTT (2) NHT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn SơnKẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 95/QĐ-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

I

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

1.

Ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Đề án 06.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 03/2023

Quyết định ban hành Kế hoạch

2.

Tham mưu lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 đảm bảo triển khai đúng tiến độ, hiệu quả.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an, các bộ, cơ quan có liên quan

Thực hiện thường xuyên

Văn bản đôn đốc

3.

Ban hành Quy trình liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”, làm cơ sở triển khai thống nhất trên toàn quốc.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tháng 03/2023

Quy trình liên thông được ban hành

4.

Ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 04/2023

Thông tư được ban hành

5.

Xây dựng, trình dự thảo Nghị định quy định thủ tục liên thông điện tử đối với hai nhóm TTHC liên thông: “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”, “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 12/2023

Đề nghị xây dựng Nghị định trình Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ.

6.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước xây dựng khung Bộ chỉ số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng và áp dụng Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của cơ quan, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Thường xuyên

Ban hành Khung Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

II

KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU, TÍCH HỢP CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

7.

Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ Công quốc gia phục vụ triển khai, cung cấp các DVC trực tuyến.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

Cổng Dịch vụ công quốc gia được nâng cấp các tính năng

8.

Tiếp tục thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sử dụng xác thực, định danh và chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

Các dịch vụ công trực tuyến được kết nối, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

9.

Tiếp tục thực hiện kết nối, tích hợp xác thực, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an

Thường xuyên

Các thông tin, dữ liệu được chia sẻ, kết nối

10.

Phối hợp với bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ của một số dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 09/2023

Một số nhóm Dịch vụ công được đánh giá tái cấu trúc quy trình

11.

Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện chia sẻ các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; tiếp tục kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

Các thông tin, dữ liệu được chia sẻ, kết nối

12.

Rà soát công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ Hộ khẩu giấy, Sổ Tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú tại các bộ, ngành, địa phương bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính

13.

Phối hợp với bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu (tại Đề án 06 và Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 06/2023

53 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

14.

Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa Mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 06/2023

Thông tin phải khai báo trên Mẫu đơn tờ khai điện tử được cắt giảm tối thiểu 20%

15.

Nâng cấp, hoàn thiện và quản lý, vận hành, hướng dẫn khai thác, sử dụng Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số tại Quyết định số 766/2022/QĐ-TTg theo thời gian thực.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Theo tiến độ tại Quyết định số 766/QĐ-TTg

Hệ thống được hoàn thiện và nâng cấp

16.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Tháng 06/2023

Các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

17.

Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

Văn bản hướng dẫn, đôn đốc

18.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, các chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 06.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

Cổng Dịch vụ công quốc gia được quản lý và vận hành thông suốt, hiệu quả.

19.

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, ứng phó, khắc phục sự cố đối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

Báo cáo đánh giá an ninh an toàn thông tin

III

HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

20.

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phát hiện ra bất cập để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Thực hiện thường xuyên

Báo cáo đôn đốc, theo dõi trình Thủ tướng Chính phủ

21.

Phối hợp với Bộ Công an theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Thực hiện thường xuyên

Báo cáo đôn đốc, theo dõi trình Thủ tướng Chính phủ

22.

Phối hợp với Tổ Công tác tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; Các bộ, cơ quan có liên quan

Theo lịch của Tổ Công tác

Các cuộc kiểm tra; giao ban hàng quý; Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

23.

Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100%

24.

Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng;

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương

Thực hiện thường xuyên

Văn bản hướng dẫn, đôn đốc

25.

Phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương

Tháng 03/2023

Hoàn thành việc kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

26.

Phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông thực hiện đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH; Hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương

Tháng 06/2023

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

27.

Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới về quản lý dân cư, quản trị xã hội theo hướng hiện đại; quản lý đối tượng an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội; số hóa, cung cấp dịch vụ công; xây dựng, tích hợp, kết nối các hệ thống cơ sở dữ liệu để vận dụng thực hiện phù hợp đặc điểm tình hình Việt Nam

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan

Tháng 05/2023

Tổ chức các Đoàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.