Open navigation

Quyết định 391/QĐ-BTC ngày 17/03/2023 Thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp lớn

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP DOANH NGHIỆP LỚN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh sách doanh nghiệp phân công Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Thuế Thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý thuế đối với 03 doanh nghiệp sau đây:

(1). Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (MST 5700100256).

(2). Tập đoàn Điện lực Việt Nam (MST 0100100079).

(3). Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (MST 0100107518).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2023. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và doanh nghiệp có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 2;
- Website của Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cục Kế toán Nhà nước - Kho bạc Nhà nước;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, TCT (VT-DNL3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.