Open navigation

Công văn 42/TCHQ-GSQL ngày 04/01/2023 Doanh nghiệp chế xuất thuê kho

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/TCHQ-GSQL

V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex.
(Lô I-11, đường D2, KCNC, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp Th Đức, HCM)

Trả lời công văn số 703/CUSTOMS-SEHC ngày 21/11/2022 của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (là DNCX) về việc thuê kho ngoài DNCX đ lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và thành phẩm do Công ty sản xuất tại địa chỉ Lô T1-T10, đường số 4, KCN An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Căn cứ quy định tại Điều 62 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ, Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và kết quả kiểm tra thực tế kho của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tại công văn số 2458/HQĐNa-GSQL ngày 21/12/2022, đề xuất của Cục Hải quan thành phố H Chí Minh tại công văn s 3659/HQTPHCM-GSQL ngày 27/12/2022, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex được tiếp tục thuê và thu hẹp kho từ diện tích 12.300m2 xuống còn 6.930 m2 của Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam tại địa chỉ Lô T1-T10, đường s 4, KCN An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và thành phẩm do Công ty sản xuất đến ngày 31/12/2023.

2. Các nội dung khác liên quan đến quản lý hàng hóa gửi tại kho thuê bên ngoài của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 151/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2022 của Tổng cục Hải quan và các văn bản khác có liên quan.

Tng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex Việt Nam biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh;
 - Cục Hải quan 
tỉnh Đồng Nai;
 - Lưu: VT, GSQL (3b
).

KTL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.