Open navigation

Quyết định 525/QĐ-BKHCN ngày 28/03/2023 Kế hoạch triển khai Thông tư 18_2022_TT-BKHCN hướng dẫn nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 18/2022/TT-BKHCN NGÀY 30/12/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG BẮT BUỘC THỂ HIỆN TRÊN NHÃN HÀNG HÓA CỦA MỘT SỐ NHÓM HÀNG HÓA BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG
 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở KH&CN địa phương;
 - Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Lê Xuân ĐịnhKẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 18/2022/TT-BKHCN NGÀY 30/12/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG BẮT BUỘC THỂ HIỆN TRÊN NHÃN HÀNG HÓA CỦA MỘT SỐ NHÓM HÀNG HÓA BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

(Kèm theo Quyết định số 525/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Căn cứ Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử (Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN), Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch triển khai Thông tư với những nội dung chính sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định ghi nhãn một số nội dung bắt buộc của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.

2. Phân công các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để triển khai Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN nhằm đạt được hiệu quả thiết thực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhãn hàng hóa nói chung và ghi nhãn bằng phương thức điện tử nói riêng.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tổ chức thực hiện Thông tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về nhãn hàng hóa trong đó có ghi nhãn bằng phương thức điện tử.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử.

2. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Thông tư

- Viết bài giới thiệu về Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ; trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí; tổ chức tọa đàm trao đổi, thảo luận các nội dung của Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định về nhãn hàng hóa mới tại Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN.

- Chủ trì, phối hợp tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra đối với hàng hóa ghi nhãn bằng phương thức điện tử.

3. Triển khai thực hiện

- Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc bằng văn bản cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các đối tượng có liên quan (thường xuyên khi có yêu cầu).

- Phối hợp với các Bộ, ngành và phối hợp với các Sở KH&CN địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan tập huấn, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

- Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra ghi nhãn hàng hóa theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Hằng năm tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 20 tháng 12.

2. Các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

3. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 18/2022/TT-BKHCN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG BẮT BUỘC THỂ HIỆN TRÊN NHÃN HÀNG HÓA CỦA MỘT SỐ NHÓM HÀNG HÓA BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

(Kèm theo Quyết định số 525/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 03 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1. Tổ chức thực hiện

1.1

Chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về nhãn hàng hóa trong đó có ghi nhãn bằng phương thức điện tử.

Hằng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Thanh tra Bộ KH&CN;

- Các Bộ, ngành có liên quan.

1.2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử.

Từ năm 2023

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN.

2. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Thông tư

2.1

- Viết bài giới thiệu về Thông tư số 18/2022/TT- BKHCN đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, website).

- Trả lời phỏng vấn theo đề nghị của các cơ quan thông tin truyền thông, thông báo với các cơ quan báo chí để hiểu đúng về nội dung của Nghị định.

- Tọa đàm về Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN.

Năm 2023

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN.

2.2

Tập huấn triển khai lồng ghép hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến về các nội dung quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN.

Năm 2023

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN.

2.3

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra đối với hàng hóa ghi nhãn bằng phương thức điện tử.

Hằng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thanh tra Bộ KH&CN;

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Các đơn vị có liên quan.

3. Triển khai thực hiện

3.1

Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc bằng văn bản cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các đối tượng có liên quan (thường xuyên khi có yêu cầu)

Hằng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Thanh tra Bộ KH&CN;

3.2

Phối hợp với các Bộ, ngành và phối hợp với các Sở KH&CN địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan tập huấn, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Năm 2023

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Thanh tra Bộ KH&CN;

3.3

Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra ghi nhãn hàng hóa theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hằng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.