Open navigation

Công văn 1529/BGTVT-KHĐT ngày 20/02/2023 Triển khai thu phí không dừng tại các Cảng hàng không

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1529/BGTVT-KHĐT

V/v triển khai thu phí không dừng tại các Cảng hàng không

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Đường bộ Việt Nam;
 - Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam - CTCP.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 120/TCTCHKVN-KTCNMT ngày 10/01/2023 của Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam - CTCP về việc triển khai thu phí không dừng tại các Cảng hàng không. Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Đề xuất triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không góp phần tăng cường công khai, minh bạch trong công tác thu phí dừng đỗ xe đón trả khách, tạo thuận tiện cho khách hàng và giảm ùn tắc giao thông tại các sân bay, đồng thời phù hợp với chủ trương đã được Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện tại Thông báo số 349/TB-BGTVT ngày 26/8/2022.

Ngày 17/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg để điều chỉnh quá trình đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Do vậy, đề nghị Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam - CTCP nghiên cứu Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg và các quy định pháp luật để xác định chức năng, nhiệm vụ, vai trò của các cơ quan liên quan; trình tự, thủ tục tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông, tuân thủ quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020.

Giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam trong quá trình thực hiện bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông.

Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, KHĐTVIETNV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Đình Thọ

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.