Open navigation

Quyết định 397/QĐ-BKHĐT ngày 24/03/2023 Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-BKHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Giao Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTT);
- Trung tâm CNTT (để đưa tin);
 - Lưu: VT, VP (KSTH)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Bích NgọcPHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-BKHĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Phạm vi rà soát: Các quy định có liên quan tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG RÀ SOÁT VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục về đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Về trình tự thực hiện:

- Bổ sung quy định về trình tự thực hiện và phương thức thực hiện đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số công cộng nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký qua mạng điện tử.

- Bổ sung quy định về trình tự cấp mã số hộ kinh doanh (mã số số hộ kinh doanh cũng đồng thời là mã số thuế) của hộ kinh doanh. Việc cấp mã số hộ kinh doanh được thực hiện trong quá trình cơ quan đăng ký kinh doanh cấp đăng ký cho hộ kinh doanh nhằm liên thông thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế.

b) Về yêu cầu điều kiện:

Bổ sung quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đối với hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

c) Về phí, lệ phí:

Bổ sung quy định về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký thành lập hộ kinh doanh thông qua các hình thức trực tiếp, chuyển khoản hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến.

d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Sửa đổi, bổ sung thông tin tại Phụ lục III-1 (Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

- Bổ sung chi tiết thông tin cần kê khai đối với ngành, nghề kinh doanh bao gồm số thứ tự (STT), tên ngành và mã ngành.

- Bổ sung thông tin kê khai về đăng ký thuế phục vụ cho việc liên thông giữa thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế.

- Bỏ quy định đối với các trường thông tin kê khai về giấy tờ pháp lý là hộ chiếu và loại giấy tờ khác.

Lý do:

- Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh chỉ nộp một bộ hồ sơ duy nhất để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và nhận kết quả tại một cơ quan hành chính duy nhất, thay vì hộ kinh doanh phải nộp 02 bộ hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, 01 bộ hồ sơ đăng ký thuế), nhận kết quả tại 02 cơ quan (cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký thuế).

- Việc liên thông giữa 2 thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh sẽ giảm bớt chi phí đi lại cho người dân, loại bỏ những nội dung kê khai và giấy tờ bị trùng lặp, tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời giảm tải đáng kể công việc cho cơ quan hành chính nhà nước.

- Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ kinh doanh, điện tử hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ và thông tin về hộ kinh doanh, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất về hộ kinh doanh.

- Giúp hộ kinh doanh dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc thanh toán lệ phí và lựa chọn hình thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh của người dân.

- Hộ kinh doanh chỉ kê khai số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân phục vụ cho việc cơ quan đăng ký thuế quét mã số thuế xác minh cá nhân, thành viên hộ gia đình đã lập hộ kinh doanh trước đó hay chưa.

- Tích hợp các thông tin cần kê khai về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo hướng tối giản, chuẩn hóa, điện tử hóa.

- Đối với các cơ quan đăng ký có thêm căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ cũng như giảm thời gian xử lý hồ sơ.

1.2. Kiến nghị thực thi

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, bổ sung thêm một số điều, khoản hướng dẫn về đăng ký hộ kinh doanh.

- Sửa Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh tại Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 83.391.250.000 VNĐ 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 57.124.000.000 VNĐ

- Chi phí tiết kiệm: 26.267.250.000 VNĐ

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31,50%.

2. Thủ tục về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

2.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Về trình tự thực hiện:

Bổ sung quy định về trình tự thực hiện và phương thức thực hiện đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số công cộng nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký qua mạng điện tử.

b) Về yêu cầu điều kiện:

Bổ sung quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đối với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

c) Về phí, lệ phí:

Bổ sung quy định về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh qua hình thức trực tiếp, chuyển khoản hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến.

d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Sửa đổi, bổ sung thông tin tại Phụ lục III-2 (Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT như sau:

+ Bổ sung thông tin kê khai là mã số hộ kinh doanh/mã số thuế.

+ Bổ sung mẫu kê khai đối với từng trường hợp đăng ký thay đổi.

- Sửa đổi, bổ sung thông tin tại Phụ lục III-3 (Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT như sau:

+ Bổ sung thông tin kê khai là mã số hộ kinh doanh/mã số thuế.

+ Bỏ quy định đối với các trường thông tin kê khai về giấy tờ pháp lý là hộ chiếu và loại giấy tờ khác.

Lý do:

- Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh chỉ nộp một bộ hồ sơ duy nhất để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và nhận kết quả tại một cơ quan hành chính duy nhất, thay vì hộ kinh doanh phải nộp 02 bộ hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, 01 bộ hồ sơ đăng ký thuế), nhận kết quả tại 02 cơ quan (cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký thuế).

- Việc liên thông giữa 2 thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh sẽ giảm bớt chi phí đi lại cho người dân, loại bỏ những nội dung kê khai và giấy tờ bị trùng lặp, tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời giảm tải đáng kể công việc cho cơ quan hành chính nhà nước.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ kinh doanh, điện tử hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ và thông tin về hộ kinh doanh, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất về hộ kinh doanh.

- Giúp hộ kinh doanh dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc thanh toán lệ phí và lựa chọn hình thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh của người dân.

- Hộ kinh doanh chỉ kê khai số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân phục vụ cho việc cơ quan đăng ký thuế quét mã số thuế xác minh cá nhân, thành viên hộ gia đình đã lập hộ kinh doanh trước đó hay chưa.

- Tích hợp các thông tin cần kê khai về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo hướng tối giản, chuẩn hóa, điện tử hóa.

- Đối với các cơ quan đăng ký có thêm căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ cũng như giảm thời gian xử lý hồ sơ.

2.2. Kiến nghị thực thi

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, bổ sung thêm một số điều, khoản hướng dẫn về đăng ký hộ kinh doanh.

- Sửa các biểu mẫu: “Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh” tại Phụ lục III-2; biểu mẫu “Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh” tại Phụ lục III-3 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

2.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 31.801.662.500 VNĐ

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 23.904.075.000 VNĐ

- Chi phí tiết kiệm: 7.897.587.500 VNĐ

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 24,83%.

3. Thủ tục về tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

3.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Về trình tự thực hiện:

Bổ sung quy định về trình tự thực hiện và phương thức thực hiện đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số công cộng nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký qua mạng điện tử.

b) Về yêu cầu điều kiện:

Bổ sung quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đối với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

c) Về phí, lệ phí:

Bổ sung quy định về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh qua hình thức trực tiếp, chuyển khoản hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến.

d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bổ sung thông tin kê khai là mã số hộ kinh doanh/mã số thuế phục vụ cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh quy định tại Phụ lục III-4 (Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Lý do:

- Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh chỉ nộp một bộ hồ sơ duy nhất để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và nhận kết quả tại một cơ quan hành chính duy nhất, thay vì hộ kinh doanh phải nộp 02 bộ hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, 01 bộ hồ sơ đăng ký thuế), nhận kết quả tại 02 cơ quan (cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký thuế).

- Việc liên thông giữa 2 thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh sẽ giảm bớt chi phí đi lại cho người dân, loại bỏ những nội dung kê khai và giấy tờ bị trùng lặp, tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời giảm tải đáng kể công việc cho cơ quan hành chính nhà nước.

- Hộ kinh doanh dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình.

- Hộ kinh doanh thuận lợi hơn trong việc thanh toán lệ phí và lựa chọn hình thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

- Đối với các cơ quan đăng ký có thêm căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ cũng như giảm thời gian xử lý hồ sơ.

3.2. Kiến nghị thực thi

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, bổ sung thêm một số điều, khoản hướng dẫn về đăng ký hộ kinh doanh.

- Sửa biểu mẫu “Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh” tại Phụ lục III-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

3.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 30.859.650.000 VNĐ

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 18.645.650.000 VNĐ

- Chi phí tiết kiệm: 12.214.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 39,58%.

4. Thủ tục về chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

4.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Về trình tự thực hiện:

Bổ sung quy định về trình tự thực hiện và phương thức thực hiện đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số công cộng nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký qua mạng điện tử.

b) Về yêu cầu điều kiện:

Bổ sung quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đối với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

c) Về phí, lệ phí:

Bổ sung quy định về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh qua hình thức trực tiếp, chuyển khoản hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến.

d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bổ sung thông tin kê khai là mã số hộ kinh doanh/mã số thuế phục vụ cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh tại Phụ lục III-5 (Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Lý do:

- Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh chỉ nộp một bộ hồ sơ duy nhất để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và nhận kết quả tại một cơ quan hành chính duy nhất, thay vì hộ kinh doanh phải nộp 02 bộ hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, 01 bộ hồ sơ đăng ký thuế), nhận kết quả tại 02 cơ quan (cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký thuế).

- Việc liên thông giữa 2 thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh sẽ giảm bớt chi phí đi lại cho người dân, loại bỏ những nội dung kê khai và giấy tờ bị trùng lặp, tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời giảm tải đáng kể công việc cho cơ quan hành chính nhà nước.

- Hộ kinh doanh dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình.

- Hộ kinh doanh thuận lợi hơn trong việc thanh toán lệ phí và lựa chọn hình thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

- Đối với các cơ quan đăng ký có thêm căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ cũng như giảm thời gian xử lý hồ sơ.

4.2. Kiến nghị thực thi

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, bổ sung thêm một số điều, khoản hướng dẫn về đăng ký hộ kinh doanh.

- Sửa biểu mẫu “Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh” tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

4.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 16.378.200.000 VNĐ

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 11.697.950.000 VNĐ

- Chi phí tiết kiệm: 4.680.250.000 VNĐ

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 28,58%.

5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

5.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Về trình tự thực hiện:

Bổ sung quy định về trình tự thực hiện và phương thức thực hiện đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số công cộng nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký qua mạng điện tử.

b) Về yêu cầu điều kiện:

Bổ sung quy định về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đối với hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.

c) Về phí, lệ phí:

Bổ sung quy định về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh qua hình thức trực tiếp, chuyển khoản hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến.

d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bổ sung thông tin kê khai là mã số hộ kinh doanh/mã số thuế phục vụ cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh tại Phụ lục III-6 (Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Lý do:

- Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, hộ kinh doanh chỉ nộp một bộ hồ sơ duy nhất để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và nhận kết quả tại một cơ quan hành chính duy nhất, thay vì hộ kinh doanh phải nộp 02 bộ hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, 01 bộ hồ sơ đăng ký thuế), nhận kết quả tại 02 cơ quan (cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký thuế).

- Việc liên thông giữa 2 thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh sẽ giảm bớt chi phí đi lại cho người dân, loại bỏ những nội dung kê khai và giấy tờ bị trùng lặp, tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời giảm tải đáng kể công việc cho cơ quan hành chính nhà nước.

- Hộ kinh doanh dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình.

- Hộ kinh doanh thuận lợi hơn trong việc thanh toán lệ phí và lựa chọn hình thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

- Đối với các cơ quan đăng ký có thêm căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ cũng như giảm thời gian xử lý hồ sơ.

5.2. Kiến nghị thực thi

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, bổ sung thêm một số điều, khoản hướng dẫn về đăng ký hộ kinh doanh.

- Sửa biểu mẫu “Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” tại Phụ lục III-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

5.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 6.334.900.000 VNĐ

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 4.564.940.000 VNĐ

- Chi phí tiết kiệm: 1.769.960.000 VNĐ

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 27,94%.

II. TỔNG HỢP LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 168.765.662.500 VNĐ

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 115.936.615.000 VNĐ

- Chi phí tiết kiệm: 52.829.047.500 VNĐ

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31,30%./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.