Open navigation

Quyết định 512/QĐ-BTTTT ngày 31/03/2023 Kế hoạch hành động cập nhật Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CẬP NHẬT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Quyết định số 948/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 7 năm 2021 sửa đổi Quyết định số 698/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021 - 2025;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động cập nhật Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Giao Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT (30).

BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Mạnh HùngKẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược tại Quyết định 1599/QĐ-BTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021 - 2025.

- Điều chỉnh các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực thi chiến lược, xu hướng năm 2023.

- Các mục tiêu, nhiệm vụ bám sát trọng tâm phát triển lĩnh vực, phù hợp với thực tế triển khai chiến lược, các nhiệm vụ thực hiện đảm bảo thống nhất, khả thi.

II. Mục tiêu Chiến lược cập nhật

1. Về lĩnh vực phát thanh, truyền hình

a) 80% người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; 100% dân số các vùng còn lại được nghe, xem các kênh chương trình này.

b) Tăng thời lượng phát sóng của các kênh phát thanh địa phương và các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu (kênh thiết yếu) của địa phương; các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia đảm bảo phát sóng 24 giờ/ngày

c) Bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu từ 70% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày của kênh đó.

d) Tăng doanh thu dịch vụ của các đài phát thanh, truyền hình từ 9.000 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng.

đ) Tỷ lệ kênh phát thanh, kênh truyền hình thiết yếu được cung cấp trên mạng Internet thông qua trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng internet đạt 100%.

e) Tăng thuê bao truyền hình trả tiền từ 17 triệu lên 25 triệu người dùng.

g) Tăng doanh thu truyền hình trả tiền từ 9.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng.

h) Tăng thuê bao truyền hình trả tiền OTT TV từ 3 triệu lên 12 triệu người dùng.

i) Tăng doanh thu truyền hình trả tiền OTT TV từ 300 tỷ đồng lên 6000 tỷ đồng.

k) Phát triển 02 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện quốc gia.

l) Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật về phát sóng phát thanh số mặt đất.

2. Về lĩnh vực thông tin điện tử

a) Xử lý từ 80% trở lên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội có hoạt động “báo hóa”, tiến tới xử lý dứt điểm.

b) Đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên các nền tảng xuyên biên giới đạt từ 90% - 95%.

c) Tăng số lượng tài khoản người dùng mạng xã hội Việt Nam từ 90 triệu tài khoản lên 120 triệu tài khoản.

d) Thị phần quảng cáo trực tuyến của các doanh nghiệp trong nước tăng từ 5-10%.

e) Tăng doanh thu ngành công nghiệp trò chơi điện tử trong nước từ 400 triệu USD lên 800 triệu USD; tỷ lệ trò chơi điện tử sản xuất trong nước chiếm 25%.

3. Kế hoạch hành động cập nhật thực thi Chiến lược

TT

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I.

HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ

1.

Tổng kết thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016

Cục Báo chí

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016

Theo Kế hoạch được phê duyệt của đơn vị chủ trì

2.

Tham mưu Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cục Viễn thông, VNNIC, Cục ATTT

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP

Năm 2023

3.

Xây dựng các thông tư hướng dẫn Nghị định 71/2022/NĐ-CP

3.1.

Xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về nguyên tắc biên tập, phân loại, cảnh báo nội dung theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Vụ Pháp chế

Ban hành Thông tư

30/6/2023

3.2.

Xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Vụ Pháp chế

Ban hành Thông tư

30/6/2023

4.

Xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về phát thanh số

Vụ Khoa học Công nghệ

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tiêu chuẩn quốc gia về phát thanh số

2024

II.

XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN ĐỀ

5.

Quản lý thông tin trên môi trường mạng, tăng tỷ lệ thông tin tích cực

5.1.

Định hướng, chỉ đạo trực tuyến mạng lưới trang tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội có lượng người truy cập lớn

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Các mạng xã hội, các trang TTĐT tổng hợp

Mạng lưới trang thông tin điện tử và mạng xã hội có người truy cập lớn.

Thực hiện thường xuyên

5.2.

Quản lý người nổi tiếng trên mạng

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) đối với nghệ sỹ, KOLs có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục

Tháng 10/2023

5.3.

Tổ chức Hội nghị kết nối với các mạng lưới đa kênh (MCN) và các người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Hội nghị

Tháng 5/2023

5.4.

Điều hướng dòng tiền quảng cáo xuyên biên giới vào các cơ quan báo chí chính thống, các nền tảng nội dung số, website, các kênh, tài khoản đã được cấp phép hoặc có đăng ký hoạt động với Bộ TT&TT (quảng cáo trên white list, chặn quảng cáo black list).

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Các doanh nghiệp, đại lý quảng cáo trực tuyến, các nhà sản xuất nội dung

Bộ danh sách “White list” “Black List” công bố trên Cổng TTĐT của Bộ và trang TTĐT của Cục

Tháng 12/2023

5.5.

Duy trì đấu tranh buộc các nền tảng xuyên biên giới: chặn, gỡ thông tin xấu độc với tỷ lệ đáp ứng cao (90-95%), thời gian xử lý <24h; khóa các trang, kênh vi phạm nghiêm trọng; phát triển thuật toán để chặn hiệu quả các quảng cáo sai sự thật; gỡ các game không phép trên Google Store và Apple Store.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung xấu độc trên môi trường mạng

Thường xuyên.

5.6.

Kiểm tra các nền tảng xuyên biên giới: Thí điểm giám sát, kiểm tra các nền tảng xuyên biên giới chưa có Văn phòng tại Việt Nam.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Thanh tra Bộ

Đoàn kiểm tra

Tháng 9/2023

5.7.

Hoàn thiện bộ máy nhân sự, tài chính và hệ thống kỹ thuật để vận hành Trung tâm xử lý tin giả

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Bộ phận tiếp nhận tin giả Cổng tingia.gov.vn

Vận hành Hàng năm (2021-2025)

5.8.

Vận hành hiệu quả Trung tâm bản quyền phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Các Đài PTTH

Hoạt động bảo vệ bản quyền nội dung số trên lĩnh vực PTTH và TTĐT

Thường xuyên

6.

Xử lý tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Thanh tra Bộ, Cục Báo chí

Các đoàn thanh tra, kiểm tra

2023 - 2025

7.

Thúc đẩy phát triển lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng trong nước.

7.1.

Xây dựng Chiến lược phát triển lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng (game online), giai đoạn 2022-2027

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Chiến lược

2023

7.2.

Tổ chức các Hội thảo kết nối ngành game; các Hội thảo kết nối các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các quỹ đầu tư...

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Liên minh Game online

Hội thảo

Hàng năm

7.3.

Tổ chức Giải thưởng Game Việt (Vietnam Game Award);

Liên minh Game online

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Giải thưởng Game Việt

Hàng năm

7.4.

Kết nối các doanh nghiệp trung gian thanh toán để yêu cầu không thanh toán cho các trò chơi lậu, không phép.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước.

Các doanh nghiệp trung gian thanh toán

Hội thảo kết nối

Tháng 3/2023

Duy trì kết nối gửi danh sách game không phép cho các trung gian thanh toán để loại trừ thanh toán.

Định kỳ hàng tháng

7.5.

Triển khai các chương trình đào tạo, liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp sản xuất game của nước ngoài.

Liên minh Game online

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Chương trình đào tạo trên web game.gov.vn

Thường xuyên

7.6.

Đề xuất Chính phủ cho phép bổ sung, hoàn thiện các chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp game trong nước

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Các Bộ Ngành liên quan

Văn bản đề xuất

Năm 2023 - 2024

III.

CHUYỂN ĐỔI SỐ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

8.

Thúc đẩy hình thành nền tảng truyền hình số quốc gia

Đài Truyền hình Việt Nam

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Viện Chiến lược TTTT

Ra mắt nền tảng truyền hình số quốc gia

Tháng 6/2023

9.

Thúc đẩy hình thành nền tảng phát thanh số quốc gia

Đài Tiếng nói Việt Nam

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Viện Chiến lược TTTT

Xây dựng đề án hình thành nền tảng phát thanh số quốc gia

Năm 2023

Hình thành và ra mắt nền tảng phát thanh số quốc gia

2024 - 2025

10.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tích hợp các ứng dụng, nền tảng số quốc gia trên thiết bị thông minh, tiến tới xây dựng một số Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn kỹ thuật cho thiết bị/tivi thông minh

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Vụ Khoa học Công nghệ

Báo cáo

Tháng 12/2023

11.

Triển khai hệ thống báo cáo trực tuyến lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Hệ thống báo cáo trực tuyến

Thường xuyên

12.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin Giấy phép lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Hệ thống CSDL

Tháng 12/2023

13.

Vận hành cổng thông tin điện tử về trò chơi điện tử trên mạng

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cổng game.gov.vn

Duy trì Hàng năm (2021-2025)

14.

Vận hành trang fanpage của Cục để đăng thông báo tin giả và tin quản lý lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Fanpage của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam

Vận hành Hàng năm (2021-2025)

IV.

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

15.

Phối hợp quản lý lĩnh vực với các Sở TTTT theo các Biên bản phối hợp công tác

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Các Sở TTTT

 

Thực hiện thường xuyên

16.

Thẩm định cấp thẻ nhà báo giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực PTTH

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cục Báo chí

 

Thực hiện thường xuyên

17.

Công tác thi đua khen thưởng lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Các Đài PTTH

 

Thực hiện thường xuyên

18.

Tổ chức Hội thảo giao ban quản lý hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Các doanh nghiệp phát thanh, truyền hình trả tiền

 

Thực hiện hàng năm

19.

Triển khai công tác quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên toàn quốc

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Các doanh nghiệp phát thanh, truyền hình trả tiền

 

Thực hiện thường xuyên

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.