Open navigation

Công văn 4107/TCT-CS ngày 08/11/2022 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4107/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4699/CTHYE-TTHT ngày 03/08/2022 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 13, Khoản 3 Điều 15, Khoản 1 Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ, bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn thì trong thời gian doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế, doanh nghiệp thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP vẫn còn tồn theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC, DNNCN;
- Cục CNTT;
 - Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.