Open navigation

Công văn 57837/CTHN-TTHT ngày 25/11/2022 Chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57837/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: VPĐD Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd tại thành phố Hà Nội

(Đ/c: Phòng 1001 tòa nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - MST: 0103038005)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 022022/MOECO ghi ngày 01/11/2022 của VPĐD Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd tại thành phố Hà Nội vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội:

+ Tại Điều 18 quy định nghĩa vụ của văn phòng đại diện:

“1. Không được thực hiện hot đng sinh li trực tiếp ti Việt Nam.

2. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.

3. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giy ủy quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này.

4. Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

+ Tại Điều 3 quy định người nộp thuế:

Người np thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dch v chu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khu)...”

+ Tại khoản 3 Điều 5 hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người np thuế GTGT bán tài sản.

- Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về người nộp thuế:

“1. Người np thuế thu nhp doanh nghiệp là tổ chức hot đng sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dch v có thu nhập chu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp VPĐD Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd tại thành phố Hà Nội là văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam không hoạt động sản xuất, kinh doanh, nếu có hoạt động thanh lý tài sản là hàng hóa đã mua để phục vụ hoạt động của văn phòng đại diện thì thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị VPĐD tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để VPĐD Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd tại thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng CNTK;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.