Open navigation

Công văn 60511/CTHN-TTHT ngày 08/12/2022 Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động viết tin bài tuyên truyền đăng báo

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60511/CTHN-TTHT

V/v thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động viết tin bài tuyên truyền đăng báo

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Báo Vietnamnet

(Địa chỉ: 04 Láng Hạ, quận Ba Đình, TP Hà Nội; MST: 0102901606)

Trả lời công văn số 734/CV-VNN đề ngày 09/11/2022 của Báo Vietnamnet hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 14, Khoản 15 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền c động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghì tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.

Báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, bao gồm cả hoạt động truyền trang báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành.

…”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn như sau:

1) Trường hợp Báo Vietnamnet có sản xuất tin, bài, ảnh tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của Thành phố Hà Nội để đăng trên Báo Vietnamnet thuộc hoạt động quy định tại Khoản 15 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2) Trường hợp các hoạt động truyền thông, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Nhà nước thuộc các hoạt động theo quy định tại Khoản 14, Khoản 15 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Để xác định các hoạt động của Báo Vietnamnet có phải là xuất bản, phát hành báo, bản tin chuyên ngành hay không, đề nghị Báo liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 3 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Báo Vietnamnet biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT3;
 - Phòng N
VDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.