Open navigation

Công văn 6099/CTHN-TTHT ngày 16/02/2023 Hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6099/CTHN-TTHT

V/v hướng dẫn thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và cung ứng nhân lực-HaUI
(Địa chỉ: Số 298 Đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, 
Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; MST: 0101138244)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 03/LETCO-TCKT ngày 06/01/2023 của Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và cung ứng nhân lực-HaUI (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về việc xác định thuế suất thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn giảm thuế quy định giảm thuế giá trị gia tăng.

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ phát sinh việc trả lại tin phí dịch vụ theo quy định của pháp luật thì khi hoàn trả phí dịch vụ, Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, thuế suất của dịch vụ hoàn trả tương ứng với thuế suất của dịch vụ đó ghi trên hóa đơn khi cung cấp dịch vụ.

Đề nghị Công ty nghiên cứu và căn cứ tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và cung ứng nhân lực-HaUI được biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT4;
 - Phòng NVDTPC
;
- Website Cục Thuế; 
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.