Open navigation

Công văn 3483/HQTPHCM-GSQL ngày 13/12/2022 Hướng dẫn thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3483/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Công ty TNHH TOKOSEIKI Việt Nam
Đ/c: Số 40, đường số 3, KDC Nam Long; P. Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 01/2022/TOKOSEIKI ngày 28/11/2022 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì:

“1. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:

a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây:

a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

a.2) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

a.3) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập”.

- Theo Quyết định số 1164/QĐ-HQHCM ngày 22/6/2020 của Cục trưởng Cục Hi quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định biên chế và địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp có vốn đu tư nước ngoài thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư.

- Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 56 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì:

a.4) Trường hợp thay đổi Chi cục Hải quan quản lý (nơi đã thông báo CSSX) thì tổ chức, cá nhân thông báo đến Chi cục Hải quan quản lý trước đây, Chi cục Hải quan quản lý mới thông qua Hệ thống hoặc bằng văn bản và thực hiện thông báo CSSX cho Chi cục Hải quan quản lý mới theo quy định tại điểm a.khoản này. Tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan quản lý mới theo quy định tại Điều 60 Thông tư này”.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện. Đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ th.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Chi cục trực thuộc Cục (để biết);
 - Phòng CNTT (để đăng web);

 - Lưu: VT, GSQL.Ngọc (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.