Open navigation

Công văn 2721/TCT-TCCB ngày 03/07/2023 Báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác chuyển đổi số an toàn an ninh mạng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2721/TCT-TCCB

V/v báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 671/TCCB-TCNS1 ngày 28/6/2023 của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính về việc yêu cầu báo cáo, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng theo biểu mẫu và 6 mục yêu cầu tại Công văn số 3195/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ (Công văn và Biểu mẫu kèm theo) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, đồng thời gửi thư điện tử về hòm thư ntson02@gdt.gov.vn trước ngày 04/7/2023 để tổng hợp, báo cáo.

Vụ Tổ chức cán bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.TCTrg Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục Công nghệ thông tin (để thực hiện);
 - Lưu: VT, TCCB (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 Dương Văn Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.