Open navigation

Công văn 2775/TCT-TVQT ngày 05/07/2023 Hướng dẫn về thu nộp phí tuyển dụng và chi phục vụ kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2023

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2775/TCT-TVQT

V/v hướng dẫn về việc thu, nộp phí tuyển dụng và chi phục vụ kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 - Văn phòng Tổng cục Thuế; Vụ Tài vụ Quản trị.

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Quyết định số 771/QĐ-BTC ngày 11/4/2023, Quyết định số 970/QĐ-BTC ngày 12/5/2023, Quyết định số 1142/QĐ-BTC ngày 07/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023; Quyết định số 603/QĐ-TCT ngày 19/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuê về việc thành lập Hội đồng thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023. Tổng cục Thuế hướng thực hiện việc thu, nộp phí tuyển dụng và chi phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2023 như sau:

1. Về thu, nộp phí thi tuyển:

- Mức thu phí thi tuyển: Cục Thuế thực hiện thu theo mức 300.000 đồng/thí sinh đã hướng dẫn tại công văn số 2357/TCT-TCCB ngày 12/06/2023 của Tổng cục Thuế về việc Thông báo thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2023.

- Quản lý số phí thu được: Toàn bộ số phí thu được, Cục Thuế chuyển về Tài khoản của Văn phòng Tổng cục Thuế tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội (số tài khoản Tổng cục Thuế sẽ thông báo cho Cục Thuế sau khi được KBNN TP Hà Nội phê duyệt), nội dung ghi rõ: Cục Thuế tỉnh/thành phố...nộp phí thi tuyển công chức năm 2023 (300.000 đồng x số thí sinh)

2. Về nội dung chi, mức chi phục vụ thi tuyển:

2.1. Đối với các Cục Thuế, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế có chỉ tiêu tuyển dụng công chức, lập dự toán các nội dung chi liên quan đến công tác tổ chức thu hồ sơ trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt làm căn cứ chi, gồm các nội dung sau:

a) Các nội dung chi theo thực tế phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp hợp lệ, gồm:

- Chi phí đăng thông báo tuyển dụng (nếu có).

- In thẻ dự thi cho thí sinh tham dự thi tuyển.

- Mua biên lai thu phí.

- Các chi phí liên quan đến việc thu phí tuyển dụng.

b) Chi bồi dưỡng phục vụ kỳ thi cho những công chức được phân công làm công tác tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số lượng thí sinh dự thi tuyển, gửi thông báo số báo danh, thẻ dự thi đến thí sinh dự tuyển...Mức chi theo quy định tại khoản 6, Phụ lục 2, Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định 947/QĐ-TCT ngày 1/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

2.2. Đối với các Cục Thuế, Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ Tài vụ - Quản trị được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ phục vụ tổ chức kỳ thi: Ngoài các nội dung, mức chi quy định tại điểm 2.1 nêu trên, đơn vị thực hiện dự toán đối với các nội dung được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ theo danh mục dự toán tại Quyết định giao dự toán của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Tổng cục Thuế sẽ gửi Quyết định giao dự toán cho các đơn vị sau) và bảo đảm đầy đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

3.1. Các Cục Thuế, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chủ động cân đối, sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã được giao năm 2023 để thực hiện các nội dung chi tại điểm 2.1.

3.2. Các Cục Thuế, Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ Tài vụ - Quản trị được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ phục vụ tổ chức kỳ thi: Tổng cục Thuế giao bổ sung dự toán cho đơn vị từ nguồn dự toán điều hành tại Tổng cục năm 2023.

4. Quyết toán kỳ thi:

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí thi tuyển theo hướng dẫn nêu trên và đúng mục lục ngân sách nhà nước, chế độ kế toán hiện hành; hồ sơ quyết toán phải đảm bảo đầy đủ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ và lưu giữ tại đơn vị theo quy định.

- Các Cục Thuế, Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ Tài vụ - Quản trị được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ phục vụ tổ chức kỳ thi: Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí được Tổng cục Thuế giao theo đúng mục lục ngân sách nhà nước, chế độ kế toán hiện hành; hồ sơ quyết toán phải đảm bảo đầy đủ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ và lưu giừ tại đơn vị theo quy định. Đồng thời, lập báo cáo quyết toán kinh phí theo danh mục dự toán tại Quyết định giao dự toán của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (qua Văn phòng Tổng cục Thuế) để tổng hợp quyết toán kỳ thi báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Thuế phê duyệt theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TVQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Vũ Thái Dương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.