Open navigation

Công văn 3696/TCT-CS ngày 06/10/2022 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3696/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH SMC Corporation (Việt Nam) tại Bắc Ninh.
(Địa chỉ: Số 89, đường Hữu Nghị, KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 230822/CV-SMC ngày 23/08/2022 của Chi nhánh Công ty TNHH SMC Corporation (Việt Nam) tại Bắc Ninh về việc hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nội dung của hóa đơn như sau:

Điều 10. Nội dung của hóa đơn

...

6. Tên, đơn vị tính, s lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

...

b) Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Thuế suất thuế giá trị gia tăng th hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

c) Thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tng s tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tng tin thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng được th hiện bng đồng Việt Nam theo chữ số -rập, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyn đi ra đồng Việt Nam thì thể hiện theo nguyên tệ.

...”

Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế:

+ Tại Phụ lục V - Danh mục thuế suất quy định như sau:

STT

Giá trị

Mô tả

1

0%

Thuế suất 0%

2

5%

Thuế suất 5%

3

10%

Thuế suất 10%

4

KCT

Không chịu thuế GTGT

5

KKKNT

Không kê khai, tính nộp thuế GTGT

6

KHAC:AB.CD%

Trường hợp khác, với “:AB.CD” là bắt buộc trong trường hợp xác định được giá trị thuế suất. A, B, C, D là các số nguyên từ 0 đến 9. Ví dụ: KHAC:AB.CD%

+ Tại điểm a Khoản 2 Mục II Phần II Quy định các thành phn dữ liệu áp dụng cho nghiệp vụ lập và gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quy định:

Quy định thẻ TThue (Tiền thuế GTGT) định dạng theo kiểu dữ liệu dạng “số”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi lập hóa đơn điện tử cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, dòng thuế suất thuế GTGT ghi “KCT”, dòng tiền thuế GTGT ghi số “0”.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Chi nhánh Công ty TNHH SMC Corporation (Việt Nam) tại Bắc Ninh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Phó TCTr. Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC, Cục CNTT;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
 - Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.