Open navigation

Quyết định 40/QĐ-BHXH ngày 18/01/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01_NQ-CP

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 06/01/2023 CỦA CHÍNH PHỦ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Hội đồng Quản lý BHXH (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
 - Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế MạnhCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 06/01/2023 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BHXH ngày 18/01/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 01/NQ-CP); Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP với các nội dung sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

- Hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao;

- Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, cụ thể: Số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 40,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết số 01/NQ-CP là 39%-40%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt tỷ lệ 31,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết số 01/NQ-CP là 31,5% - 32%); số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 93,2% dân số tham gia BHYT.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, công việc liên quan để hoàn thiện, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm; tăng cường kết nối, chia sẻ để CSDL phát huy hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực vào chuyển đổi số quốc gia.

- Đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân, người lao động, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN thuận lợi nhất.

- Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo lộ trình liên quan đến việc chuyển đổi số trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết chuyên đề, các Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Ngành và các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Tập trung tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng cường công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025, Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài lực được giao để ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

a) Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước và quản lý tài chính các quỹ BHXH, BHYT, BHTN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

b) Tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

4. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Dược và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; chính phủ số; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

a) Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

b) Rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm Ngành BHXH Việt Nam. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; Xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.

c) Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; triển khai có hiệu quả các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

7. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội.

8. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, từng địa phương.

(Nhiệm vụ cụ thể thực hiện tại Phụ lục kèm theo Chương trình hành động này)

III. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2023 của đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Xây dựng, ban hành Chương trình hành động cụ thể của đơn vị trong tháng 01 năm 2023; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất ngày 28/02/2023 để tổng hợp, theo dõi.

2. Kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động của đơn vị năm 2023 gửi BHXH Việt Nam (Vụ Kế hoạch và Đầu tư) qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Eoffice trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

3. Triển khai các Phong trào thi đua yêu nước của Ngành BHXH Việt Nam, Phong trào thi đua của cơ quan BHXH Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả” và các phong trào thi đua khác theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 06/01/2023 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tập trung tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thu BHXH, BHTN, BHYT; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 125/NQ-CP, Quyết định số 546/QĐ-TTg, Nghị quyết số 69/NQ-CP, Nghị quyết số 68/2022/QH15

1

Tổng hợp, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật theo hướng mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 28-NQ-TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2023

2

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng ngoài mức đóng quy định của Nhà nước, tập trung hỗ trợ cho nhóm đối tượng giảm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/NĐ-CP để tăng nhanh diện bao phủ BHYT.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2023

3

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền đưa tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH tại địa phương hằng năm; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến tận cấp xã

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

4

Chỉ đạo BHXH các địa phương tham mưu, kiện toàn, nâng cao chất lượng của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiềm năng, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5

Xây dựng các giải pháp linh hoạt, phù hợp nhằm phát triển người tham gia; thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

6

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quy trình, quy định quản lý nhằm nâng cao hoạt động tổ chức ủy quyền thu; tiếp tục mở rộng mạng lưới điểm thu, nhân viên thu.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

7

Chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do chính sách của nhà nước để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ đề ra

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

II

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài lực được giao để ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

a

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước và quản lý tài chính các quỹ BHXH, BHYT, BHTN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định

1

Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ các quy định của Ngành BHXH Việt Nam về công tác tài chính, tài sản phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tiễn; bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương các nguồn tài chính được giao; tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong sử dụng các nguồn lực hợp pháp phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Ngành BHXH Việt Nam theo Chương trình tổng thể hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công.

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

3

Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH Việt Nam. Kịp thời triển khai các phương án, kịch bản điều hành các nguồn kinh phí phù hợp để ứng phó với những biến đổi, vấn đề phát sinh mới.

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

4

Tăng cường công tác kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý, đảm bảo an toàn tài chính, tài sản của Ngành.

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5

Tiếp tục thực hiện Phương án đầu tư quỹ năm 2023 đã được Hội đồng Quản lý BHXH thông qua, đảm bảo an toàn, hiệu quả, thanh khoản và mang lại lợi ích cho xã hội.

Vụ Quản lý đầu tư quỹ

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

6

Xây dựng phương án đầu tư quỹ năm 2024 trình Hội đồng Quản lý BHXH thông qua.

Vụ Quản lý đầu tư quỹ

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

7

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các cơ sở KCB quản lý sử dụng quỹ BHYT đúng quy định, hiệu quả; tăng cường phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ BHYT.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2023

8

Thực hiện phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công và quy định của Luật Đầu tư công.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2023

9

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2023

b

Tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

10

Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHTN phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan BHXH tỉnh, thành phố

Năm 2023

11

Đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan sớm thay đổi phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo hướng thanh toán định suất đối với khám chữa bệnh ngoại trú và theo nhóm chẩn đoán DRG đối với khám chữa bệnh nội trú.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

III

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Dược và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

1

Tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý vào Dự thảo các Đề án, nhiệm vụ cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

2

Tổng hợp, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật Việc làm...và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN và các chính sách có liên quan.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

3

Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ thực hiện giải quyết chế độ BHXH, BHTN; chi trả các chế độ BHXH, BHTN phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Vụ Tài chính - Kế toán, Các đơn vị liên quan

Năm 2023

4

Bổ sung hoàn thiện các chức năng trên Hệ thống thông tin giám định BHYT để thực hiện theo Quy trình giám định ban hành kèm theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của BHXH Việt Nam; tiếp nhận dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh theo chuẩn, định dạng dữ liệu đầu ra và lộ trình quy định tại Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5

Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ chi phí KCB BHYT; nâng cao chất lượng các chuyên đề giám định và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền lợi người bệnh BHYT.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

6

Tham gia với Bộ Y tế xây dựng Dự án Luật Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi; Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

IV

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; Chính phủ số; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

a

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; Chính phủ số

1

Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Ngành BHXH Việt Nam.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

2

Tổ chức rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam; nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

3

Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Văn phòng

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2023

b

Rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm Ngành BHXH Việt Nam. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; Tiếp tục xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.

4

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại BHXH cấp tỉnh theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Vụ Tổ chức cán bộ

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2023

5

Sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm Ngành BHXH Việt Nam; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Vụ Tổ chức cán bộ

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2023

6

Xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam gồm: quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ...

Vụ Tổ chức cán bộ

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2023

c

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

7

Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng lộ trình và giao chỉ tiêu cho BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện vận động, khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

8

Rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC, hoàn thiện quy trình quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN nhằm giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Vụ Tài chính - Kế toán

Ban Thực hiện chính sách BHXH, Trung tâm CNTT, Văn phòng, BHXH tỉnh, thành phố

Năm 2023

d

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

9

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

10

Tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) để đáp ứng yêu cầu khai thác dữ liệu phục vụ cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

11

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam, xây dựng Ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

12

Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 123/QĐ-BHXH ngày 28/01/2022 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06. Trong đó, tập trung phối hợp triển khai 02 nhóm DVC liên thông; triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc dự trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chíp và trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư; phối hợp triển khai Sổ Sức khỏe điện tử.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

V

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; triển khai hiệu quả các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

1

Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra kiểm tra liên ngành năm 2023 theo đúng Kế hoạch của BHXH Việt Nam đề ra; thực hiện thanh tra kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý.

Vụ Thanh tra kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

2

Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Vụ Thanh tra kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

VI

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội

1

Phối hợp, hỗ trợ BHXH các địa phương có nhiều doanh nghiệp FDI xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin đối ngoại bằng tiếng Anh trên Cổng Thông tin điện tử (website) của BHXH tỉnh, thành phố.

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

2

Thu hút, vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành BHXH Việt Nam về chuyển đổi số, phát triển người tham gia và đảm bảo phát triển bền vững các quỹ.

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

VII

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, từng địa phương

1

Xây dựng khung kịch bản truyền thông chính sách BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH cho người lao động và BHYT toàn dân. Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung tuyên truyền những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến các nhóm chủ thể tham gia là chủ sử dụng lao động, người lao động, các hộ nông dân, hộ kinh doanh cá thể, học sinh - sinh viên...qua đó, nâng cao nhận thức và sự chủ động của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Trung tâm Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

2

Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu những thành tựu và kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của Ngành BHXH Việt Nam; kết quả cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành, truyền thông về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Trung tâm Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.