Open navigation

Công văn 5890/TLĐ-CSPL ngày 31/01/2023 Triển khai Nghị quyết 06_NQ-CP về phát triển thị trường lao động

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5890/TLĐ-CSPL

V/v trin khai Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ về phát trin thị trường lao động

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Ln đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tng Liên đoàn;
- Các ban, Văn phòng, Văn phòng Ủy ban kiểm tra, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Trin khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ v phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu qu, bn vng và hội nhập nhm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ), Đoàn Ch tịch Tng Liên đoàn Lao động Vit Nam yêu cu công đoàn các cấp triển khai, thực hiện mt s nhiệm vụ sau:

1. Thông tin, tuyên truyền, ph biến nội dung của Nghị quyết s 06/NQ-CP của Chính phủ tới các cp công đoàn để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động biết, nm vng và triển khai thực hiện tốt, phù hợp với điều kiện ở cp mình, ngành mình.

2. Chủ động, tập trung thực hiện có hiệu qu các nhiệm vụ được xác định tại khoản 10, mục IV của Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ.

3. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp trong trin khai, thực hiện có hiệu qu các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhm phát trin thị trường lao động linh hoạt, hin đại, hiệu qu, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.

4. Nâng cao hiệu qu các hoạt động đại din, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Chú trọng các hoạt động bo vệ và duy trì việc làm bền vững cho người lao động; thúc đẩy việc đi thoại, thương lượng và ký kết thỏa ưc lao động tập th, các thỏa thuận bảo đảm phúc lợi cho người lao động; góp phần xây dựng quan h lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

5. Tiếp tục rà soát, tng hợp kịp thời các kiến nghị, khó khăn, phản ánh, đề xut của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tới Tng Liêđoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan liên quan.

Đề nghị các Liên đoàn Lao động tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tng công ty trực thuộc Tng Liên đoàn, các banVăn phòng, Văn phòng Ủy ban kim tra, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- N trên;
 - Ban Tuyên giáo TW
Ban Dân vận TW (b/c);
 - Đ/c Ch
 tịch TLĐ (b/c);
- VP Chính phủ;
 - Bộ LĐ-TB&X
H;
- Các PCT TLĐ;
 - Các ban
, VP, VP UBKT TLĐ;
- Viện CNCĐ, Viện KH ATVSLĐ;
 - Lưu: VT, CSP
L.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Ngọ Duy Hiểu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.