Open navigation

Công văn 6914/BYT-BH ngày 29/11/2022 Đôn đốc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6914/BYT-BH

V/v đôn đốc triển khai thực hiện KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Ngày 28 tháng 02 năm 2022, Bộ Y tế đã có Công văn số 931/BYT-BH gửi các đơn vị về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp hoặc qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNeID).

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có các Công văn số 1977/BHXH-CNTT ngày 22 tháng 7 năm 2022, Công văn số 2818/BHXH-CSYT ngày 04 tháng 10 năm 2022 gửi BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp khi tiếp đón người bệnh đi KCB BHYT. Theo số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, toàn quốc đã có 11.726 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp (đạt tỷ lệ 92% tổng số cơ sở KCB BHYT trong toàn quốc) với 4.797.796 lượt tra cứu thông tin BHYT bằng CCCD khi tiếp đón người bệnh đến KCB BHYT, trong đó có 2.942.327 lượt tra cứu thành công. Tỷ lệ tra cứu thành công đạt 61,33% trên tổng số lượt được tra cứu. Tỷ lệ lượt KCB có tra cứu bằng CCCD gắn chíp trên tổng số lượt KCB (Tổng số lượt KCB tính từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022 khoảng 110 triệu lượt KCB) mới chỉ đạt khoảng 4,36%.

Từ các số liệu báo cáo nêu trên có thể thấy qua gần 9 tháng triển khai thí điểm, số lượng người dân đi KCB BHYT được cơ sở KCB tra cứu thông tin BHYT qua CCCD gắn chíp còn rất thấp và tỷ lệ tra cứu thành công cũng rất thấp.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý rà soát tình hình triển khai thí điểm thực hiện KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Y tế. Khi có khó khăn, vướng mắc đề nghị thủ trưởng đơn vị trực tiếp trao đổi với cơ quan BHXH cấp tỉnh và phối hợp với PC 06 công an cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

2. Nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ 100% cơ sở KCB BHYT trong toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp với 20% người dân khi đi KCB BHYT có thực hiện tra cứu thông tin BHYT qua CCCD gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNeID.

3. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng hiện có để người dân được biết và hiểu về những tiện lợi, lợi ích mang lại, từ đó dần dần thay đổi thói quen sử dụng CCCD gắn chíp hoặc cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh khi đi KCB BHYT.

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền (bằng văn bản) về các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Sở Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc quyền quản lý; thủ trưởng y tế thuộc Bộ, ngành trực tiếp báo cáo khó khăn, vướng mắc của các đơn vị mình, gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Bảo hiểm y tế) để được xem xét, giải quyết.

Triển khai sử dụng CCCD gắn chíp khi đi KCB BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Đề án 06 (Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ), góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tiếp đón người bệnh, minh bạch thông tin, chống các hành vi gian lận, lợi dụng để trục lợi quỹ BHYT, vì vậy Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an;
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Các Cục: CNTT, KCB (để biết);
 - Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Thuấn

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.