Open navigation

Công văn 55524/CTHN-TTHT ngày 01/08/2023 Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với khoản bồi thường

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55524/CTHN-TTHT

V/v hướng dẫn thuế GTGT đối với khoản bồi thường.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành
(Đ/c: Tầng 2, tòa nhà Thaiholding, số 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội - MST: 0104345961)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2244/2023/CV-XTI-KSNB ghi ngày 18/07/2023 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

+ Tại khoản 1 Điều 5 hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 14: Doanh nghiệp bảo hiểm A và Công ty B ký hợp đồng bảo hiểm với hình thức bảo hiểm bằng tiền. Khi có rủi ro bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm A bồi thường cho Công ty B bằng tiền theo quy định của pháp luật về bảo hiểm. Công ty B không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền bồi thường bảo hiểm nhận được.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành bồi thường cho Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Sài Gòn bằng tiền theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thì khi nhận khoản tiền bồi thường nêu trên Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Sài Gòn lập chứng từ thu theo quy định và không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 8;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.