Open navigation

Công văn 7461/BKHĐT-ĐKKD ngày 19/10/2022 Đăng ký kinh doanh đối với phòng giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7461/BKHĐT-ĐKKD

V/v đăng ký kinh doanh đối với phòng giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được đề nghị hướng dẫn của một số địa phương về việc cấp đăng ký kinh doanh đối với phòng giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về tư cách pháp lý của phòng giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 08/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 6337/NHNN-PC trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác định tư cách pháp lý của phòng giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã thì phòng giao dịch ngân hàng hợp tác xã là loại hình chi nhánh và là đơn vị phụ thuộc ngân hàng hợp tác xã (không phải là đơn vị phụ thuộc của chi nhánh).

Do vậy, đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo Cơ quan đăng ký kinh doanh thống nhất thực hiện việc đăng ký hoạt động phòng giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam dưới hình thức chi nhánh của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, nghiên cứu, hướng dẫn.

2. Về việc chậm đăng ký kinh doanh cho các phòng giao dịch Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam sau khi chuyển đổi từ Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương

Khoản 1 Điều 48 Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về ngân hàng hợp tác xã quy định: “Ngân hàng hợp tác xã kế thừa và tiếp tục thực hiện mọi quyền hạn và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp cũng như có trách nhiệm xử lý mọi tồn tại, phát sinh từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phù hợp với các quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật có liên quan”.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Thông tư 09/2018/TT-NHNN ngày 30/03/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã thì ngân hàng hợp tác xã thực hiện việc đăng ký hoạt động phòng giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy, sau khi chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam có trách nhiệm đăng ký hoạt động phòng giao dịch theo quy định pháp luật về hợp tác xã.

Do đó, đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam thực hiện đăng ký hoạt động phòng giao dịch theo quy định pháp luật về hợp tác xã./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để biết);
- Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (để thực hiện);
 - Lưu: VT, ĐKKD(NV).M

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Duy Đông

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.