Open navigation

Công văn 5012/BCT-KHTC ngày 31/07/2023 Đăng ký nhiệm vụ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương năm 2024

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5012/BCT-KHTC

V/v đăng ký các nhiệm vụ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương năm 2024

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ;
 - Các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 theo Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị các Đơn vị đề xuất các nhiệm vụ triển khai năm 2024 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Về nội dung đề xuất: Các đề xuất thực hiện các nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công của Đơn vị (xây dựng các đề án, chương trình, chiến lược, báo cáo...) phù hợp với mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện tại các Quyết định số 165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương: số 1612/QĐ-BCT; số 2768/QĐ-BCT; số 2903/QĐ-BCT[1] và các văn bản có liên quan khác.

2. Về mẫu đề xuất: Tại phụ lục kèm theo.

3. Về hồ sơ đề xuất: Công văn gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính kèm theo Phụ lục đăng ký nhiệm vụ.

Hồ sơ đề xuất của đơn vị đề nghị gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 02/8/2023 để tổng hợp. Thông tin liên hệ: CVC Trần Huy Hoàn; Email: hoantrh@moit.gov.vn; Điện thoại: 04.22202329/0981760758./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phan Thị Thắng
- Vụ trưởng;
 - Lưu: VT, THQH (HOANTRH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thúy HiềnPHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ 2024

Tt

Tên nhiệm vụ đăng ký

Mục tiêu

Nội dung thực hiện

Sản phẩm

Dự kiến kinh phí

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Quyết định số 1612/QĐ-BCT ngày 23/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đề ra chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Quyết định số 2768/QĐ-BCT ngày 09/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Quyết định số 2903/QĐ-BCT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nên kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.