Open navigation

Công văn 3446/TCHQ-GSQL ngày 03/07/2023 Xác định thời điểm kê khai doanh thu xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3446/TCHQ-GSQL

V/v xác định thời điểm kê khai doanh thu xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023 

 Kính gửi: Tổng cục Thuế

Trả lời phiếu lấy ý kiến số 8716/TCT-KK ngày 26/5/2023 của Tổng cục Thuế liên quan đến vướng mắc việc xác định thời điểm kê khai doanh thu xuất khẩu của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Luật Hải quan thì Thông quan là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ khác. Căn cứ quy định tại Điều 37 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 32 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và quy định tại Điều 34 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và theo quy trình thủ tục hải quan thì tờ khai được thông quan sau khi hoàn thành thủ tục hải quan và người khai hải quan hoàn thành nghĩa vụ thuế. Việc xác định hàng hóa thực xuất khẩu theo quy định tại Điều 53 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính là việc cơ quan hải quan thực hiện giám sát hàng hóa để xác định hàng hoá thuộc tờ khai xuất khẩu đã thực xuất hay chưa.

Sau khi hàng hoá được thông quan và được xác định thực xuất khẩu theo quy định tại Điều 53 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì lô hàng mới được coi là hoàn tất các thủ tục xuất khẩu theo quy định và đủ điều kiện để sử dụng tờ khai cho các thủ tục tiếp theo.

Đề nghị Tổng cục Thuế căn cứ các quy định về việc xuất khẩu hàng hóa của pháp luật Hải quan nêu trên để hướng dẫn Cục Thuế thành phố Hà Nội về thời điểm lập hóa đơn điện tử khi xuất khẩu hàng hóa theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Thuế biết, tổng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên.
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thế Việt

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.