Open navigation

Công văn 3452/TCT-VP ngày 19/09/2022 Triển khai Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3452/TCT-VP

V/v triển khai Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Ngày 29/07/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1507/QĐ-BTC về kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (gọi tắt là Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp). Theo đó, ngày 10/08/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1262/QĐ-TCT về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1507/QĐ-BTC ngày 29/07/2022 của Bộ Tài chính.

Để kịp thời hoàn thiện, đưa vào vận hành chính thức Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp tại Quyết định số 1262/QĐ-TCT nêu trên, trong đó tập trung triển khai ngay nhiệm vụ:

Đồng bộ dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính, tiến độ giải quyết và kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế và đồng bộ từ Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế lên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính, Cng dịch vụ công Quốc gia tại nhiệm vụ số 4, 6 phụ lục Quyết định số 1262/QĐ-TCT, cụ thể như sau:

- Vụ KK, Vụ CS, Vụ TTHT, Vụ TVQT, Cục thuế DNL, Vụ QLN, Vụ HTQT, Vụ DNNCN: Đề nghị các Cục/Vụ/đơn vị trong phạm vi chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực tham mưu phụ trách chủ trì, phối hợp với Cục CNTT phân tích dữ liệu, chỉ tiêu, chỉ số về tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ để xây dựng, nâng cấp ứng dụng CNTT đồng bộ dữ liệu.

- Cục CNTT có trách nhiệm:

+ Xây dựng, nâng cấp ứng dụng CNTT để đồng bộ dữ liệu.

+ Phối hợp với các Vụ/đơn vị để đồng bộ toàn bộ dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính, tiến độ giải quyết và kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

+ Chủ trì, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê, Văn phòng Bộ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan để đồng bộ toàn bộ dữ liệu thủ tục hành chính ngành thuế (hồ sơ tiếp nhận, tiến độ giải quyết, kết quả giải quyết) lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục có chức năng thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC: thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định; cập nhật quá trình, kết quả xử lý đầy đủ, kịp thời để cung cấp thông tin đồng bộ dữ liệu, đồng thời kiểm soát và giám sát kết quả đồng bộ theo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tại Quyết định số 1262/QĐ-TCT và hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

- Văn phòng Tổng cục Thuế: làm đầu mi tổng hợp, rà soát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1262/QĐ-TCT và báo cáo Tổng cục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thuế.

Đề nghị Thủ trưởng và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Cục/Vụ/đơn vị quan tâm chỉ đạo để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c);
 - Lưu: VT, VP (CCHC)
(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.