Open navigation

Công văn 6133/BCT-CN ngày 06/09/2023 Chủ trương nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá và gia hạn tạm nhập máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6133/BCT-CN

V/v chủ trương nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá và gia hạn tạm nhập máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba);
 - Công ty TNHH Liên doanh Vina - BAT.

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Bộ Công Thương nhận được Văn bản số 199/TLVN-CLKHKD ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) và Văn bản số 12/VTB-KHSX ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Công ty TNHH Liên doanh Vina - BAT (Vina - BAT) về chủ trương nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá và gia hạn tạm nhập máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá. Về nội dung này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

(1) Cho phép Công ty Vina - BAT được nhập khẩu dây chuyền vấn điếu thuốc lá Protos 90ER Generation 4 - HAUNI, công suất 10.000 điếu/phút của Công ty British-American Tobacco Marketing (Singapore) Private Limited (BATS) theo Phụ lục Hợp đồng liên doanh ngày 20 tháng 12 năm 2019 giữa Vinataba và BATS để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

(2) Gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất máy đóng bao Focke 350s - FOCKE, công suất 400 bao/phút theo Hợp đồng thuê máy móc thiết bị ngày 21 tháng 12 năm 2020 giữa Công ty Vina - BAT và Công ty BATS đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2027.

(3) Vinataba và Vina - BAT chịu trách nhiệm đối với tính xác thực về công suất của dây chuyền thiết bị đồng bộ gồm 01 máy vấn điếu và 01 máy đóng bao nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, gửi Vinataba và Vina-BAT để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBQLVNN tại DN;
- Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị: PC, KHCN, XNK;
 - Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phan Thị Thắng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.