Open navigation

Công văn 3755/BTC-TCDN ngày 17/04/2023 Góp ý đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư 19_2003_TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3755/BTC-TCDN

V/v góp ý đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 19/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: ……………………………………………………….

Ngày 20/3/2003, Bộ Tài chính đà ban hành Thông tư số 19/2003/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần (Thông tư số 19/2003/TT-BTC); Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Hiện nay, việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Trên cơ sở kết quả rà soát, lấy ý kiến tham gia của một số doanh nghiệp về tình hình thực hiện Thông tư số 19/2003/TT-BTC[1], để thống nhất, đồng bộ cho việc áp dụng pháp luật trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 19/2003/TT-BTC.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia gửi về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp - địa chỉ số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 05/05/2023. Trân trọng cảm ơn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để báo cáo);
- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
 - Lưu: VT, TCDN (30b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn ĐứcBỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /2023/TT-BTC

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

 THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 19/2003/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ VÀ QUẢN LÝ CỔ PHIẾU QUỸ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm

2. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, Cục TCDN ( b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Cao Anh TuấnCÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN SỐ 3755/BTC-TCDN NGÀY 17/4/2023 VỀ LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO THÔNG TƯ BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 19/2003/TT-BTC

I. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

II. Ủy ban nhân dân các tỉnh

III. Tập đoàn, tổng công ty cổ phần

1.

Tập đoàn Bảo Việt - CTCP

2.

Tập đoàn Công nghiệp cao su VN

3.

Tập đoàn Xăng dầu VN -CTCP

4.

TCT xây dựng Sông Hồng

5.

TCT Thủy tinh và gốm xây dựng

6.

TCT Cảng Hàng không VN

7

TCT Xây dựng công nghiệp Việt Nam

8.

TCT Máy và Thiết bị công nghiệp

9.

TCT Bia rượu NGK HN

10.

TCT Xây dựng Hà Nội

11.

TCT Truyền hình Cáp VN

12.

TCT Lắp máy VN

13.

TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp

14.

TCT Lâm nghiệp VN

15.

TCT Hàng không VN

16.

TCT Dược VN

17.

TCT Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

18.

TCT Phát triển KCN Đồng Nai

19.

TCT Đầu tư và Phát triển công nghiệp

20.

TCT Thanh Lễ

21.

TCT Cơ khí xây dựng - CTCP

22.

TCT Lương thực miền nam

 

 


[1] Công văn số 9383/BTC-TCDN; 9384/BTC-TCDN ngày 16/9/2022.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.