Open navigation

Công văn 3087/TCT-CS ngày 24/07/2023 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3087/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1893/CTBDI-TTHT ngày 09/6/2023 và công văn số 3990/CTBDI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Định về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 về việc bổ sung điểm q vào khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT và điểm g khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về thuế suất 5%;

Căn cứ khoản 16 Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 5% và thuế suất 10%;

Căn cứ Điều 49, khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 quy định các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Định tại công văn số 1893/CTBDI-TTHT ngày 09/6/2023, trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng FICO lập hóa đơn cho Chi nhánh của Công ty ở Bình Định giá trị căn hộ nhà ở xã hội thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại điểm q khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT, điểm g khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 16 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, PC - BTC
- Vụ PC - TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.