Open navigation

Công văn 62874/CTHN-TTHT ngày 28/08/2023 Thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44_2023_NĐ-CP

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62874/CTHN-TTHT

V/v thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Trung tâm dịch vụ gia tăng - Chi nhánh Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam
(Địa chỉ: S 809 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; MST: 0100112194-005)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 596/2023-TTDVGT ngày 26/07/2023 của Trung tâm dịch vụ gia tăng - Chi nhánh Công ty cổ phn nhng trang vàng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) hỏi về việc xuất hóa đơn thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ quy định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội.

+ Tại Điều 1 quy định về giảm thuế giá trị gia tăng:

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không k khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại...

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

…”

+ Tại Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

…”

- Căn cứ Phụ lục I, II, III Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có cung cấp dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế 10% không thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì dịch vụ này được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo quy định tại Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Trường hợp Trung tâm có cung cấp dịch vụ môi giới hàng hóa (mã ngành cấp 7: 6612002) thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì không được áp dụng giảm thuế GTGT.

Đề nghị Trung tâm căn cứ tình hình thực tế hàng hóa, dịch vụ cung cấp, đối chiếu với các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ để xác định hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, không được giảm thuê đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả li để Trung tâm dịch vụ gia tăng Chi nhánh Công ty cổ phần những trang vàng Việt Nam được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT9;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.