Open navigation

Công văn 61191/CTHN-TTHT ngày 21/08/2023 Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61191/CTHN-TTHT

V/v kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn IUC
(Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 7, số 61 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cu Din, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
MST: 0104230537)

Ngày 21/07/2023, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 149/IUC/TC-KT của Công ty CP Tập đoàn IUC (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định:

+ Tại Điều 47 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“Điều 45. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

4. Chính phủ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh;

b) Người nộp thuế thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn; người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh;

…”

- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại Điều 11 quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“...1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

b) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyn nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản...”

- Căn cứ Phụ lục II hưng dẫn mẫu biểu hồ sơ khai thuế, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP Tập đoàn IUC có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại địa bàn tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính thì thực hiện khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hồ sơ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vưng mắc đề nghị Công ty tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP Tập đoàn IUC được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế (để p/h);
- Phòng TTKT9;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế:
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.