Open navigation

Công văn 65210/CTHN-TTHT ngày 08/09/2023 Chính sách thuế giá trị gia tăng

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65210/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

 Kính gửi: Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam
(Địa chỉ: số 171 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đng Đa, thành phố Hà Nội - MST: 0102903699)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 735/VKHTLVN-TCKT ghi ngày 15/8/2023 của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam sau đây gọi tắt là “Đơn vị” vướng mắc về chính sách thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuê giá trị gia tăng hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế.

+ Tại Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

…”

+ Ti Điều 9 quy định thuế suất 0%;

+ Tại Điều 10 quy định thuế suất 5%;

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%;

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấdch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chun dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Đơn vị cung cấp dịch vụ thì phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp Đơn vị thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cung cấp dịch vụ cho khách hàng không thuộc đối tượng quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Về việc xác định dịch vụ Đơn vị cung cấp có thuộc hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật để áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT hay không, không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế. Đề nghị Đơn vị liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.

Đề nghị Đơn vị nghiên cứu và căn cứ tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TKT 6;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.