Open navigation

Công văn 363/TCHQ-GSQL ngày 19/01/2023 Vướng mắc tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 363/TCHQ-GSQL

V/v vướng mắc tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Liên quan đến vướng mắc về tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 04/TCHQ-GSQL ngày 03/01/2023 đề nghị Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn. Ngày 06/01/2023, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 146/BGTVT-VT đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và Thông tư số 12/2018/TT-BCT không có nội dung quy định liên quan đến tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh trong khi khoản 1 Điều 46 Luật Quản lý ngoại thương năm 2018 quy định: “Căn cứ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh”.

Do vậy, để có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Quản lý ngoại thương.

Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được ý kiến của quý Bộ để có cơ sở chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương;
 - Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.