Open navigation

Công văn 4427/TCHQ-GSQL ngày 24/08/2023 Giám sát tiêu hủy

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4427/TCHQ-GSQL

V/v giám sát tiêu hủy

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 2213/HQAG-NV ngày 8/8/2023 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc giám sát tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế thải, phế phẩm gia công ngoài địa bàn quản lý, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài được quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018). Đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

- Việc phối hợp công tác nghiệp vụ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để chủ động trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.