Open navigation

Công văn 1748/TY-KD ngày 21/09/2023 Thực hiện công tác kiểm dịch nhập khẩu chân gà

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1748/TY-KD 

V/v thực hiện công tác kiểm dịch nhập khẩu chân gà

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023 

 Kính gửi: Các doanh nghiệp nhập khẩu chân gà

Thời gian qua, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính một số lô hàng chân gà nhập khẩu hoặc nhập khẩu để gia công, chế biến hàng xuất khẩu không đạt chỉ tiêu cảm quan, không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định.

Để chấm dứt ngay tình trạng sai phạm nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Thú y đề nghị các doanh nghiệp như sau:

1. Nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, pháp luật về an toàn thực phẩm, pháp luật khác có liên quan và Công văn số 1253/TY-KD ngày 20/7/2023 của Cục Thú y.

2. Thực hiện nghiêm quy định về việc khai báo kiểm dịch, bảo đảm: Khai báo trung thực, chính xác, đúng, đủ số lượng, chủng loại hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ, nơi đến của hàng hóa, nhãn mác, bao bì,... theo đúng quy định

3. Rà soát việc nhập khẩu sản phẩm động vật, chỉ ký kết hợp đồng khi có đủ hồ sơ, điều kiện theo quy định để nhập khẩu vào Việt Nam hoặc nhập khẩu để gia công, chế biến hàng xuất khẩu; chỉ làm thủ tục vận chuyển đưa hàng về cảng sau khi đã được hướng dẫn kiểm dịch theo quy định

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính, Cục Thú y sẽ từ chối hướng dẫn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Thú y.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp gửi văn bản về Cục Thú y để phối hợp xử lý theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Các Phòng: HTQT. TTr, PC;
 - Lưu: VT, KD.

CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Long

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.