Open navigation

Công văn 3188/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2023 Khai bổ sung sau thông quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3188/TCHQ-GSQL

V/v khai bổ sung sau thông quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Tổng cục Thuế

Trả lời phiếu lấy ý kiến số 3735/TCT-CS ngày 08/6/2023 của Tổng cục Thuế liên quan đến vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Thảo Nguyên trong vụ việc xuất khẩu hạt điều đi Ý bị lừa đảo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan quy định:

“4. Người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan:

b) Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ”.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa của Công ty TNHH Thảo Nguyên, tờ khai đã hoàn thành thủ tục hải quan, không có sai sót trong quá trình làm thủ tục hải quan nên không thuộc trường hợp được khai bổ sung theo quy định của Luật Hải quan. Trường hợp thay đổi người mua sau khi tờ khai đã thông quan, hàng hóa đã thực xuất khẩu, Công ty TNHH Thảo Nguyên chịu trách nhiệm lưu giữ các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi thông tin đã khai báo trên tờ khai hải quan và xuất trình cho cơ quan hải quan, cơ quan có liên quan khi có yêu cầu kiểm tra.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Thuế biết, tổng hợp./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG


 Nguyễn Thế Việt

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.