Open navigation

Công văn 1512/GSQL-GQ4 ngày 26/09/2023 Vướng mắc liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/GSQL-GQ4

V/v vướng mắc CTCNXXHH trong EVFTA

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.

Trả lời các công văn số 2374/HQTPHCM-GSQL và 2373/HQTPHCM-GSQL đề ngày 16/8/2023 của Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh nêu vướng mắc liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc nêu tại công văn số 2374/HQTPHCM-GSQL: Tổng cục Hải quan đã có công hàm số VN-NL/6915 đề nghị phía Liên minh châu Âu xác minh tính hợp lệ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và sẽ có hướng dẫn thực hiện khi nhận được thông báo từ cơ quan này.

2. Về báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số 2373/HQTPHCM-GSQL: theo trang dữ liệu về mã số REX, nhà xuất khẩu EU chủ động cung cấp thông tin tại cơ sở dữ liệu này và đối với nhà xuất khẩu của Đức, Tổng cục Hải quan đã thông báo việc kiểm tra tại công văn số 6464/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2020. Nhà xuất khẩu trong UKVFTA thực hiện khai báo với hệ thống của nước xuất khẩu và được cấp mã EORI để tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh rà soát, tổng hợp nghi vấn cụ thể về khai báo xuất xứ hàng hóa theo EVFTA và UKVFTA nhập khẩu vào Việt Nam để Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) nghiên cứu, đánh giá.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.