Open navigation

Công văn 7501/BCT-TKNL ngày 27/10/2023 Trả lời thắc mắc dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho màn hình máy tính

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7501/BCT-TKNL

V/v trả lời thắc mắc dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho màn hình máy tính

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ quốc gia ADG

Bộ Công Thương đã nhận được Công văn số ADG/BCT/231023 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ quốc gia ADG về việc thực hiện Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến sau:

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Căn cứ Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới; Căn cứ nội dung hồ sơ và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan: sản phẩm màn hình máy tính hiệu suất cao, mã hiệu ThinkVision T27q-20, hãng sản xuất Lenovo PC HK Limited, do Công ty nhập khẩu là sản phẩm màn hình máy tính chưa phải thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Các thông tin chi tiết, làm rõ đề nghị liên hệ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, địa chỉ số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.22202358, email: nhannangluong@moit.gov.vn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TKNL (HD).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 Phương Hoàng Kim

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.