Open navigation

Công văn 3119/HQTPHCM-GSQL ngày 02/11/2023 Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng đã qua sử dụng loại hình B11

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3119/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng đã qua sử dụng loại hình B11

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH GE Healthcare Việt Nam
(Địa chỉ: V1501-1506 Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội)

Ngày 25/10/2023, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 02/GEHCVN của Công ty TNHH GE Healthcare Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng đã qua sử dụng loại hình B11. Liên quan đến vấn đề nêu trên, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 20 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường thì: “Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có độc tính nguy hại khác.”

- Theo khoản 1 Điều 68 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì: “Việc phân định chất thải nguy hại được thực hiện theo mã, danh mục và ngưỡng chất thải nguy hại.”

- Việc phân định chất thải nguy hại được thực hiện theo mã, danh mục và ngưỡng chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và QCVN 07:2009/BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại.

Trường hợp xác định hàng hóa là chất thải nguy hại thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; cụ thể khi xuất khẩu doanh nghiệp phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp văn bản chấp thuận xuất khẩu chất thải nguy hại.

Trường hợp không xác định là chất thải nguy hại (ví dụ: hàng hóa là chất thải, hoặc hàng hóa đã qua sử dụng....không thuộc đối tượng cấm xuất khẩu theo Luật Bảo vệ môi trường và Luật Quản lý ngoại thương) thì thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định về pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về quản lý ngoại thương các văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành liên quan.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ, hợp đồng ngoại thương (nhằm mục đích sửa chữa, phục hồi hay mục đích tiêu hủy tại Singapore) và thực tế hàng hóa đối chiếu quy định tại Công ước Basel, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan để xác định bản chất mặt hàng làm cơ sở xác định chính sách quản lý tương ứng.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để báo cáo);
 - Lưu: VT,GSQL.Hạnh(02).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.