Open navigation

Công văn 2796/KSONMT-CN&NH ngày 25/08/2023 Hướng dẫn xác định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2796/KSONMT-CN&NH

V/v hướng dẫn xác định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Phúc đáp Công văn số 7674/STNMT-CCBVMT ngày 17/8/2023 của quý Sở về việc có ý kiến hướng dẫn xác định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường của các dự án, các cơ sở. Do đó, các dự án, cơ sở đã được Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 và Nghị định số 175/CP, nếu thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì thẩm quyền cấp giấy phép môi trường là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Trên đây là ý kiến của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường gửi quý Sở để biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
 - Lưu: VT, CN&NH, TD.04.

CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Văn Thức

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.