Open navigation

Công văn 4303/TCT-CS ngày 27/09/2023 Chính sách lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4303/TCT-CS

V/v chính sách LPTB

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2976/CTBNI-TTHT ngày 02/08/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về vướng mắc miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản công ty cho thuê tài chính dưới hình thức mua và cho thuê lại theo Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 3, Điều 4, khoản 12 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty cho thuê tài chính mua tài sản của đơn vị có tài sản sau đó cho chính đơn vị bán tài sản thuê lại mà tài sản đó không nộp lệ phí trước bạ (do thuộc đối tượng được miễn LPTB) thì công ty cho thuê tài chính không được miễn nộp LPTB theo quy định tại khoản 12 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu các quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để thực hiện thu lệ phí trước bạ đối với Công ty cho thuê tài chính Chailease theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.