Open navigation

Công văn 4668/TCT-KTNB ngày 23/10/2023 Chấn chỉnh công tác quản lý thuế kỷ cương đạo đức công vụ công chức thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4668/TCT-KTNB 

V/v chấn chỉnh công tác quản lý thuế, kỷ cương, đạo đức công vụ công chức thuế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian vừa qua, ngành thuế đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế tạo thuận lợi và giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế. Bên cạnh mặt tích cực được người dân, doanh nghiệp ghi nhận cũng còn có tồn tại cần sửa chữa khắc phục, cụ thể trong ngành đã xảy ra một số vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến việc mua bán hóa đơn, hoàn thuế GTGT, trong đó có công chức vi phạm nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm hình sự. Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức trong toàn ngành cũng như hạn chế các rủi ro trong công tác quản lý thuế. Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, triển khai một số việc sau:

1. Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng tới từng công chức, cán bộ, thực hiện rà soát các doanh nghiệp, hộ kê khai có rủi ro cao về hóa đơn theo các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế và các văn bản yêu cầu phối hợp của các cơ quan thuế khác, trên cơ sở đó chỉ đạo áp dụng biện pháp quản lý thuế phù hợp. Tổng cục Thuế yêu cầu Ban quản lý rủi ro, Cục Thuế các địa phương thường xuyên phân tích, đánh giá các địa bàn trọng điểm nơi phát sinh nhiều doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, phát sinh doanh thu tăng đột biến, bất thường để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý của các cấp lãnh đạo và công chức theo dõi địa bàn, áp dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ đối với các trường hợp Người nộp thuế có rủi ro cao gian lận hóa đơn, gian lận hoàn thuế. Kịp thời luân chuyển cán bộ, công chức lơ là không làm hết trách nhiệm, bao che các doanh nghiệp mua bán hóa đơn bất hợp pháp, gian lận hoàn thuế.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là công chức thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn trong quá trình thực thi công vụ. Tổ chức kiểm tra thực thi công vụ thường xuyên, đột xuất; kiểm tra, xác minh kịp thời những thông tin liên quan đến sai phạm của cán bộ, công chức. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các công chức sai phạm theo quy định của pháp luật và quy định của ngành.

3. Người đứng đầu đơn vị các cấp chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật kỷ cương tại đơn vị, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi vi phạm chế độ, trách nhiệm hoặc khi xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo đúng quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 20/7/2007, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và các quy định có liên quan.

4. Thủ trưởng đơn vị có công chức liên quan đến vụ án hay bị khởi tố bị can cần chủ động trao đổi thông tin với cơ quan chức năng trong phạm vi quy định của pháp luật để kịp thời ngăn chặn không để tái diễn sai phạm tương tự trong đơn vị, thi hành kỷ luật nghiêm đối với các công chức có sai phạm và các công chức có liên quan sau khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên. Báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế để tổng hợp chỉ đạo chung./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Vụ TCCB;
- Ban QLRR;
 - Lưu: VT, KTNB (2b). 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.