Open navigation

Công văn 524/PCT ngày 30/08/2023 Hồ sơ hải quan khi doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa

BỘ TÀI CHÍNH
VỤ PHÁP CHẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/PCT

V/v h sơ hi quan khi DNCX bán hàng vào nội địa

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tr lời công văn số 287/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hồ sơ hải quan khi DNCX bán hàng vào nội địa, Vụ Pháp chế có ý kiến như sau:

Tại khon 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thời đim lp hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời đim chuyển giao quyền s hữu hoặc quyền s dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định: “Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể c cơ s gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ s dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện t.

Khi xuất hàng hóa đ vận chuyđến ca khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ s s dụng Phiếu xuất kho kiêm vn chuyn nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xut khu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.

Tại khon 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định: “Hồ sơ hi quan hàng hóa xuất khu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại”. Tuy nhiên, Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn riêng đối với tng hợp này, theo đó nội dung về hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Do đó, đối với vướng mắc do các Cục Hi quan địa phương và doanh nghiệp phn ánh đ ngh Tng cục Hi quan căn cứ quy định cụ th về “thời đim chuyn giao quyn s hu hoặc quyn sử dụng hàng hóa cho người mua” tại từng hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để có hướng dẫn cho phù hợp thực tế, đúng quy định pháp luật.

Đ nghị Tng cục Hi quan tng hợp./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
 - Lưu: PCT (01).

KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Thu Thủy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.