Open navigation

Công văn 8461/VPCP-KTTH ngày 28/10/2023 Tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8461/VPCP-KTTH

V/v tiếp thu, giải trình ý kiến TVCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2023 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Văn phòng Chính phủ đã có Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ số 425/PLYK/2023 ngày 27 tháng 10 năm 2023 đối với đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26 tháng 10 năm 2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Đến nay, đã có 19/26 Thành viên Chính phủ có ý kiến (bản chụp các Phiếu lấy ý kiến gửi kèm theo). Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị giải thích rõ “vì sao 1 năm 2 năm mới có được hóa đơn điện tử” tại Khoản 15 Điều 1 dự thảo Nghị định.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển 19 Phiếu ghi ý kiến Thành viên Chính phủ, trong đó có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nêu trên đến Bộ Công Thương để nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 17h ngày 28 tháng 10 năm 2023.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
- Lưu: VT, KTTH(3). TLK.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu VânTHÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN: 

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                      Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023  

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có): 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN: 

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

Đồng ý sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính như sau:

I. Đối với nội dung giao thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước về xăng dầu:

- Tiếp tục bảo lưu ý kiến của Bộ Tài chính với 02 nội dung tại Phụ lục kèm theo Phiếu thành viên Chính phủ số 418/PLYK/2023 và đề nghị cơ quan chủ trì là Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của Bộ Tài chính khi xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu trong Quý II năm 2024.

- Đề nghị bổ sung vào Khoản 1 Điều 40 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP nhằm xử lý Quỹ bình n giá xăng dầu trong những trường hợp đặc biệt (Thương nhân bị thu hồi, phá sản...), cụ thể như sau khi xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu Quý II năm 2024:

“Bộ Công Thương chủ trì thực hiện đồng bộ việc xử lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu khi thực hiện thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động đăng ký không tiếp tục làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, hoặc doanh nghiệp là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu bị phá sản, giải thể, đảm bảo thu hồi đầy đủ số dư Quỹ BOG xăng dầu vào ngân sách nhà nước, không để bị chiếm dụng hoặc gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.”

II. Đối với nội dung về lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử:

Đề nghị bỏ nội dung quy định về lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử tại khoản 15 Điều 1 dự thảo Nghị định do không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế (Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022).

Theo đó, đề nghị bỏ đoạn “quy định về lộ trình thực hiện yêu cầu về hóa đơn điện tử đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại vùng đồng bằng, thị, thời gian thực hiện sau 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực; đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các vùng miền núi, thời gian thực hiện sau 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. tại khoản 15 Điều 1 dự thảo Nghị định”.

Và sửa thành:

15. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 40 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau:

“đ) Ban hành các văn bản hướng dẫn về hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định này phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023  

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

Đồng ý thông qua sau khi chỉnh sửa, bổ sung các nội dung cụ thể được nêu tại Phiếu TVCP gửi qua hồ sơ công việc

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có): 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Về việc xin ý kiến TVCP về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng

(Kèm theo Phiếu lấy ý kiến số 418/PLYK/2023 ngày 21 tháng 10 năm 2023)

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11 /2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7369/TTr-BCT ngày 20/10/2023.

Đồng ý S

Không đồng ý □

- Ý kiến khác: Đồng ý thông qua sau khi chỉnh sửa, bổ sung các nội dung được nêu tại mục II dưới đây.

II. Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG KHÁC:

Đề nghị bổ sung vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu các nội dung sau:

1. Bãi bỏ các quy định sau:

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải có chứng chỉ đào tạo về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành tại khoản 6 Điều 13, khoản 5 Điều 16, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 22, khoản 4 Điều 24, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

- Trách nhiệm “Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu...” của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại điểm c khoản 4 Điều 40 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Lý do: Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu phải có các chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường.

2. Bổ sung quy định đặc thù đối với sản phẩm xăng dầu thu được từ quá trình tái chế, xử lý chất thải để khuyến khích hoạt động tái chế, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Lý do: Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP: “1. Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình công nghệ chưng cất, chế biến dầu thô, chất thải và các nguyên vật liệu khác để tạo ra các sản phẩm dùng làm nhiên liệu,...”, nhưng các sản phẩm xăng dầu thu được từ quá trình tái chế, xử lý chất thải rất khó để đạt được chất lượng như đối với sản phẩm xăng dầu được sản xuất từ dầu thô.

 

 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
Đặng Quốc Khánh
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngTHÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):

 

 THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có): 

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023  

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

I. NỘI DUNG CHO Ý KIẾN:

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

                                                                                                     Đồng ý            

                                                                                         Không đồng ý           

- Ý kiến khác (nếu có):

II. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/PLYK/2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Các đồng chí Thành viên Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Thành viên Chính phủ cho ý kiến về: Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (xin ý kiến TVCP lần 2) (Do thời gian gấp, VPCP xin được nhận lại ý kiến của các TVCP trước 12h ngày 28/10/2023).

I. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7479/TTr-BCT ngày 26/10/2023 về một số nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Đồng ý □

Không đồng ý □

- Ý kiến khác (nếu có):

     ....................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 

II. Ý KIN V NỘI DUNG KHÁC (nếu có):

     ....................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................... 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.